ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2019 ואילך

  תוכן עניינים

  פרק א’ – דברי הסבר

  פרק ב’ – סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2019 ואילך

  פרק ג’ – שווי השימוש

  פרק ד’ – הטבות מס לתושבי אילת ולכוחות הביטחון

  פרק ה’ – מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים

  פרק ו – ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה

  פרק ז’ – דוגמאות למתן נקודות זיכוי על פי מצב המשפחתי

  פרק א’ – דברי הסבר

  מעסיקים נכבדים

  הננו מגישים בזאת לוח עזר לחישוב מס הכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה אישית, מחודש ינואר 2019 ואילך.

  הלוח מפרט את המס במרווחים של 100 ש”ח הכנסה חודשית ממשכורת, משכר עבודה או מהכנסה אחרת מיגיעה אישית. מהכנסה שבין כל 100 ש”ח, יש לחשב את המס לפי השיעורים המפורטים בתחתית העמוד.

  הננו להבהיר כי הלוח הוא לוח עזר. אם נפלה טעות בנתונים – הוראות החוק הן הקובעות.

  בחוברת זו, יפורטו העדכונים השנתיים במערך הניכויים, החל מחודש ינואר 2019. הנתונים עודכנו בהתאם לסעיף 120ב לפקודת מס הכנסה (להלן: “הפקודה“) בשיעור עליית המדד 1.196%, אלא אם נאמר אחרת.

  1. סעיף 121 לפקודה

  להלן, שיעורי המס לשנת 2019 שעודכנו לפי שיעור עלית המדד.

  מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית בש”ח

  הכנסה חודשית שיעור המס הכנסה שנתית שיעור המס
  עד 6,310 10% עד 75,720 10%
  מ 6,311 עד 9,050 14% מ 75,721 עד 108,600 14%
  מ 9,051 עד 14,530 20% מ 108,601 עד 174,360 20%
  מ 14,531 עד 20,200 31% מ 174,361 עד 242,400 31%
  מ 20,201 עד 42,030 35% מ 242,401 עד 504,360 35%
  מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%

  מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בש”ח

  הכנסה חודשית שיעור המס הכנסה שנתית שיעור המס
  עד 20,200 31% עד 242,400 31%
  מ 20,201 עד 42,030 35% מ 242,401 עד 504,360 35%
  מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%

  מס נוסף על הכנסות גבוהות

  על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 649,560 ש”ח (54,130 ש”ח לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ”ל, בשיעור של 3%.

  “הכנסה חייבת” – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.

  מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 54,130 ש”ח לחודש (649,560 ש”ח לשנה) ינכה, בנוסף לשיעורי המס עפ”י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ”י סעיף 121ב לפקודה בשיעור של 3%.

  מעסיק אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות המשכורת בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.

  מס נוסף על מכירת זכות במקרקעין – לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יחושב מס נוסף על השבח הראלי, רק אם שווי מכירתה עולה על התקרה* והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

  *תיאום סכום התקרה הקבועה בסעיף 121ב(ה) לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, לשנת 2019, יפורסם בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2019.

  2חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), התשע”ז-2017

  בספר החוקים מספר 2713 מיום 22.3.2018 פורסם תיקון לחוק הנ”ל הקובע הסדרת קבע של מתווה נקודות הזיכוי להורים שנקבע בהוראת שעה לשנים 2017-2018.

  3. צו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות, או פעילות נושאת פרסים) (תיקון), התשע”ח-2018

  בהתאם לתיקון הנ”ל שפורסם בקובץ תקנות מספר 8004, תקרת הפטור שבצו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים), התשס”ג-2003 יהא: 30,500 ש”ח במקום הסכום הנקוב בו. תחילתו של התיקון הנ”ל מיום 1.1.2019.

  4. נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע סעיפים 40ג ו- 40ד

  הוראת השעה לשנים 2014-2018 הוארכה עד תום שנת מס 2022.

  על כן, סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנים אלו ימשיכו לקבל נקודות זיכוי בהתאם להוראת השעה. על פי הוראת השעה, החל משנת המס 2015, יינתנו נקודות זיכוי על פי הכללים הבאים:

  א. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2014-2022 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

  ב. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2014-2022 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

  ג. בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי (או מחציתה, לפי העניין) לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור.

  ד. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים 2014-2022 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.

  ה. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים 2014-2022 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו.

  ו. מי שסיים לימודי מקצוע בשנים 2014-2022 וזכאי לתעודת מקצוע, יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי (עד שנת 2016) או 3/4 נקודת זיכוי בשנת 2017 או נקודה אחת החל משנת 2018, בשנת המס שלאחר סיום לימודי המקצוע או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

  5. תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ”ה-1985

  שיעור הריבית שנקבע בתקנות, לשנת המס 2019, לעניין סעיף 3(ט) לפקודה, בנוגע ליתרות הלוואות, אשר עולות על התקרה הקבועה בתקנות: 3.41%.

  לא חל כל שינוי לגבי יתרות הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בתקנות. שיעור הריבית שנקבע בתקנות לגבי הלוואות אלו הינו שיעור עליית המדד.

  6. תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ”ו-1986

  תוקפה של הוראת השעה מוארך עד 31.12.2020.

  7. יישובים

  לאור שינויי חקיקה בנושא הטבות מס ביישובים שהתקבלו בימים האחרונים וטרם פורסמו ברשומות, לפיהם הוארך תוקפן של הטבות מס לחלק מהישובים לחצי שנה, הוחלט כי רשימת הישובים המעודכנת לשנת 2019 תפורסם בהנחיה נפרדת בימים הקרובים, לאחר בחינת הנושא והערכות בהתאם לתיקונים.

  8. טפסים

  טופס 101

  לא חל כל שינוי בטופס הנ”ל.

  טופס 106

  אישור שנתי לעובד – טופס 106 לשנת המס 2018

  יש להקפיד ולציין בטופס ליד כל תשלום או ניכוי, את השדה או הסעיף שצוין ליד כל פרט שבהוראות אלה.

  השדות מותאמים למדווח בטופס 1301, דו”ח שנתי ליחיד. שדה/סעיף זה מנחה את העובד היכן עליו לרשום את התשלום או את הניכוי בדו”ח השנתי על הכנסתו. הפרטים החייבים להופיע בטופס 106 הם:

  פרטי המעסיק:

  שם המעסיק.

  כתובת המעסיק.

  מספר תיק ניכויים (המספר בן 9 ספרות).

  פרטי העובד:

  שם משפחה ושם פרטי.

  מספר תעודת זהות.

  סה”כ נקודות הזיכוי, הזיכויים, ההנחות או הפטורים שניתנו לעובד בשיטה המצטברת.

  חבר קיבוץ/מושב שיתופי _כן _לא

  פרטים על סוג המשרה:

  נא לפרט סוג המשרה לפי סיווג המשרות ברשומה 20.

  פרטים על תקופת עבודה במשך שנת המס:

  חובה לפרט את החודשים שבהם הועסק העובד.

  פירוט התשלומים:

  1. משכורת

  שדה 172/158 – משכורת חייבת בשיעורי מס רגילים.

  משכורת – המדובר בתשלומים החייבים בשעורי מס רגילים, בין אם המעסיק הפריש עבורם הפרשות סוציאליות ובין אם לאו. יש לכלול בשדה זה: תשלום בעד פריון עבודה, שעות נוספות, כוננויות וכל התשלומים האחרים לכיסוי הוצאות למיניהם החייבים במס, הבראה, ספרות מקצועית, קצובת נסיעה לעבודה, ביגוד, תשלומים למנהלי חברה עבור דמי ניהול וכד’ ששולמו תוך שנת המס וכל תשלום אחר בכסף או בשווה לכסף החייב במס. כמו כן שווי ההנחה של סחורה, שרות או ארוחות שהמעסיק נתן לעובד, תשלום החזקת טלפון, הפרשות לקופת גמל לקצבה ו/או לקרן השתלמות מעל התקרה, החייבות במס, הפרשות לקופת גמל לקצבה מרכיב הפיצויים מעל התקרה, החייבות במס. תשלום לכיסוי הוצאות רכב פרטי של העובד ושווי שימוש ברכב המעסיק. שווי ריבית לפי סעיף 3(ט). אם שווי הריבית מתייחס להכנסה של בעל שליטה בחברת מעטים, יש לצרף טופס 106/א שניתן לקבלו במשרדי השומה.

  יש לכלול הכנסות ממימוש מניות לפי סעיף 102, במסלול הכנסת עבודה (שאיננה במסלול רווח הון).

  הפרשי המשכורת לשנים קודמות – אם ההפרשים מתייחסים למספר שנים והמס חושב ע”י ייחוס ההפרשים לאותן שנים – יש לרשום לכל שנה רשומה נפרדת. אם המס על ההפרשים חושב לפי שנת מס שוטפת, יש לרשום את כל ההפרשים בשורה אחת ולציין הפרשים לשנת ________ והמס חויב בשנה השוטפת.

  הפרשות לקופות גמל ו/או לקרן השתלמות:

  אם הופרש ליותר מקופה אחת, יש לצרף נספח שיכלול את הפרטים כנדרש בסעיפים א’, ב’, ג’, ד’, ו-ה’ להלן:

  א. קרן השתלמות:

  שם הקרן.

  משכורת שבשלה הפריש המעסיק לקרן השתלמות בחודשי העבודה בגינם היו הפרשות בפועל(1).

  שיעור ההפרשה ע”י המעסיק(2).

  סכום ההפרשה ע”י המעסיק.

  סכום שהעובד חויב בגינו במס.

  ב. קופת גמל לקצבה (בגין מרכיב התגמולים):

  שם הקופה.

  משכורת לצורך הפקדות לקופה לקצבה בחודשי העבודה בגינם היו הפרשות בפועל(3).

  שיעור ההפקדה ע”י המעסיק.

  סכום ההפקדה ע”י המעסיק.

  סכום שהעובד חויב בגינו במס.

  ג. קופת גמל לקצבה (בגין מרכיב הפיצויים):

  שם הקופה.

  משכורת לצורך הפקדות לקופה לקצבה מרכיב הפיצויים בחודשי העבודה בגינם היו הפרשות בפועל.

  שיעור ההפקדה ע”י המעסיק.

  סכום ההפקדה ע”י המעסיק.

  סכום שהעובד חויב בגינו במס.

  ד. קופת גמל לקצבה (השלמת התחייבות לפיצויים):

  שם הקופה.

  סכום ההפקדה ע”י המעסיק.

  סכום שהעובד חויב בגינו במס.

  שדה 249/248 – סה”כ הפרשות המעסיק לקופת גמל לקצבה, לרבות הפקדות מעסיק למרכיב הפיצויים ולמעט הפרשות עבור אובדן כושר עבודה.

  שדה 245/244 – סה”כ הכנסה מבוטחת.

  ה. הפרשה לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה:

  שם הקופה.

  משכורת המהווה בסיס להפרשה לביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

  שיעור הפרשת המעסיק לביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

  סכום הפרשת המעסיק לביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

  סכום שנוכה מהעובד לביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

  סכום שהעובד חויב בגינו במס.

  2. שדה 069/068 – תשלום בעד עבודה במשמרות במפעל תעשייתי – המדובר בתשלום לעובד שניתן בגינו זיכוי ממס.

  3. קצבה רגילה (לא כולל קצבת שאירים עפ”י חוק או הסכם קיבוצי).

  קצבה שלא הוונה (גם לא חלק ממנה) יש לפרט את הנתונים הבאים:

  סכום הקצבה ששולם בפועל כולל החלק הפטור.

  שיעור הפטור – אם ניתן יש לציין %. יש לציין גם % אפס.

  שדה 209 – סכום הקצבה הפטור.

  שדה 272/258 – סכום הקצבה החייב.

  קצבה שהוונה (גם אם ההיוון נעשה בשנים קודמות):

  מועד ההיוון.

  שיעור ההיוון.

  מספר השנים לגביהם הוונה הקצבה.

  סכום הקצבה לפני הפחתת היוון.

  4. סכום היוון קצבה (בשנה השוטפת):

  הסכום ששולם בפועל בשנת המס עקב היוון קצבה.

  שדה 209 – החלק הפטור ממס.

  שדה 272/258 – החלק החייב במס.

  5. קצבת שאירים:

  שדה 209 – החלק הפטור ממס.

  שדה 272/258 – החלק החייב במס.

  6. מענק פרישה או מענק מוות:

  סה”כ סכום פיצויים/מענק ששולם.

  שדה 209 – הסכום הפטור ממס.

  שדה 272/258 – סכום פיצויי פרישה החייב במס.

  תקופת העבודה בעדה שולמו הפיצויים/המענק (ציין מחודש ושנה ועד חודש ושנה) אם נפרסו הפיצויים לשנים קודמות ונוכה מס לפי הפריסה. יש לציין בנפרד את סכום הפיצויים ואת המס שנוכה מהם, לכל שנה בנפרד.

  שדה 314/214 – סכום מענק מוות חייב במס (מוגבל לשיעור 40%).

  7. שדה 314/214 – הכנסה לאחר פטירה החייבת במס (מוגבל לשיעור 40%).

  8.נספח רווח הון – תמורה ממכירת נייר ערך לפי סעיף102 לפקודה.

  9.נספח רווח הון – רווח הון (הכנסה חייבת במס) לפי סעיף102 לפקודה לפני תיקון 132 (ינואר 2003)(4).

  10. נספח רווח הון – רווח הון (הכנסה חייבת במס) לפי סעיף102 לפקודה לאחר תיקון 132 (ינואר 2003)(5).

  11. שדה 309/109 – משכורת ותשלומים ששולמו לעובד נכה 100% או לעיוור הפטורים ממס לפי סעיף9(5) לפקודה.

  12. שדה 209 – תשלום אחר פטור ממס שאינו קצבה ואינו תשלום לנכה או עיוור, ואינו מצוין במפורש לעיל.

  13. תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאות (החזר הוצאות) הכלול בשדה 158/172.

  14. שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסוים הכלול בשדה 158/172.

  15. שווי שימוש ברכב שנזקף למשכורת העובד/ת הכלול בשדה 158/172.

  16.שדה 011/012 השתתפות זמנית – הפחתת משכורת עפ”י חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי משרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי.

  שדה 042 – מס הכנסה שנוכה במקור

  זיכויים אישיים בעד התשלומים:

  שדה 139/183 לתושב אילת הכנסה מיגיעה אישית, שהופקה באילת.

  שדה 198/197 “משכורת מיוחדת” ששולמה לחייל על פי סעיף 11(ג) לפקודה.

  סכום הזיכוי שניתן בשנת המס על פי סעיף 11(ג) לפקודה.

  ניכויים שונים מהמשכורת:

  דמי ביטוח לאומי שנוכו מעובד (לא כולל מס בריאות).

  שדה 089,030 – דמי ביטוח לאומי שנוכו מגמלאי (לא כולל מס בריאות) בגינם ניתן לקבל ניכוי עפ”י סעיף 47א.

  מס בריאות שנוכה.

  שדה 135,180 – סכום התשלום לקופת גמל לקצבה כ”עמית עצמאי” בגינו מגיע ניכוי לפי סעיף 47.

  שדה 269,268 – סכום התשלום לקופת גמל לקצבה כ”עמית עצמאי” בגינו מגיע זיכוי על פי סעיף 45א.

  שדה 081,036 – סכום התשלום לביטוח חיים בגינו מגיע זיכוי על פי סעיף 45א.

  שדה 240,140 – סכום התשלום לביטוח קצבת שאירים בגינו מגיע זיכוי עפ”י סעיף 45א.

  שדה 086,045 – סכום התשלום לקופת גמל לקצבה כ”עמית שכיר” בגינו מגיע זיכוי על פי סעיף 45א.

  דמי חבר או דמי טיפול לארגון עובדים הופחת ממשכורת העובד/ת (שדה 158/172): _כן_לא

  שדה 237,037 – תשלומים עבור תרומות למוסדות ציבור שקיבלו אישור לצורך זיכוי לפי סעיף 46 לפמ”ה (למעסיק שקיבל הרשאה לתת זיכוי זה).

  שדה 144,143 – הוצאות להנצחת זכרם של חיילים שנספו במערכה או של נספים בפעולות איבה.

  זיכויים:

  מספר נקודות הזיכוי שניתנו.

  זיכויים אחרים שניתנו ע”י מעסיק בסך

  זיכויים שאושרו ע”י פקיד שומה בסך

  תחום עיסוק של העובד הזר (במילים) ___ מספר חודשי הזכאות __ (שדה 138)

  פירוט תשלומי מעסיק(6) אשר הותרו כהוצאה בידי העובד/ת ולא נוכה מהם מס, כמפורט להלן:

  פרטים.

  תקנה/סעיף מסמיך.

  הסכום ששילם המעסיק בפועל.

  סכום התקרה המותרת בתקנה/בסעיף המסמיך.

  פירוט חודשי לעובד ישראלי בחו”ל:

  יש לפרט את הנתונים הבאים בהתאם לחודשי העבודה בחו”ל:

  סה”כ הכנסות

  שער המרה מטבע מקומי / שקל

  הוצאות דיור

  הוצאות שכר לימוד

  הוצאות רפואיות

  הוצאות ביקור מולדת

  שער המרה דולר / שקל

  הכנסה חייבת (עובר לשדה 158)

  מס שנוכה בחו”ל

  יתרת מס הכנסה שנוכה (עובר לשדה 042)

  הצהרת מעסיק:

  “אנו מאשרים בזה, כי העובד עבד אצלנו בתקופה שצוינה לעיל, וכי שילמנו לו וניכינו ממנו על פי הוראות החוק את הסכומים המפורטים לעיל”.

  חותמת וחתימת המעסיק.

  שם החותם ותפקידו.

  תאריך החתימה.

  הודעה לעובד אשר חייב בהגשת דוח בגין משכורתו

  המעסיק יודיע לעובד אשר חייב בהגשת דוח בשל סכום המשכורת ששולמה על ידו, העולה על התקרה הקבועה בתקנות הפטור מהגשת דוח, כי עליו להגיש דוח לאותה שנה.

  המעסיק יוסיף לטופס 106 של אותו עובד את ההודעה הבאה:

  “עובד יקר

  הנדון: חובת הגשת דוח עפ”י סעיף 131 לפקודת מס הכנסה

  סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע, בין היתר, כי יחיד תושב ישראל, שבתחילת שנת המס מלאו לו 18 שנים, חייב בהגשת דוח על הכנסותיו בשנת המס.

  על אף האמור, נקבעו בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין-וחשבון), התשמ”ח-1988 מקרים בהם לא יחויב יחיד כאמור בהגשת דוח.

  התקנות קובעות, בין היתר, כי יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס הייתה הכנסה ממשכורת, יהא פטור מהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה. משכורת לעניין זה, הכנסה שסכומה הכולל אינו עולה על XXXX ש”ח (בשנת המסYYYY ), שנוכה ממנה מלוא המס החל לפי הוראות הפקודה שהיא אחת מאלה:

  הכנסת עבודה, קצבה ממעסיק או מקופ”ג, מענק פרישה או מוות החייב במס, היוון קצבה החייב במס וכן הכנסה ממימוש מניות עפ”י סעיף 102 לפקודה.

  הכנסתך ממשכורת כאמור, אשר שולמה על ידי בשנת המס YYYY, עולה על XXXX ש”ח. לפיכך, הנך חייב בהגשת דוח לשנת המס YYYY.

  בכבוד רב

  “המעסיק”

  9. הארכת תוקף אישורים

  כמידי שנה, גם השנה ניתנה ארכה לאישורים על תיאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2018, עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש פברואר 2019 ולא יאוחר מיום 13.03.2019.

  יודגש, כי לא ניתנת ארכה לאישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור, ולא ניתנת ארכה לתיאומי מס שאינם בגין הכנסת עבודה או קצבה.

  10. זיכוי תרומות בתלוש השכר

  להזכירכם, מעביד שקיבל אישור להעניק לעובדיו זיכוי בגין תרומות בהתאם להוראת ביצוע 7/2012, יכול להתיר זיכוי כאמור בתנאי שסכום התרומה המרבי לעובד הינו 25,000 ש”ח לשנה.

  ההנחיות המפורטות בחוברת זו וכן הנחיות אחרות מפורסמות באתר האינטרנט של רשות המיסים בישראל. לדף הבית של אתר רשות המיסים, לחץ כאן

  בכבוד רב,

  חטיבת שומה וביקורת

  רשות המסים בישראל

  פרק ב’ – סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2019 ואילך (ש”ח)

  א. נקודת זיכוי
  נקודת זיכוי 218 לחודש
  ב. קופות גמל וקרנות השתלמות
  הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(1) 8,800 לחודש
  הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(2) 12,400 לחודש
  סכום החיסכון המזערי – סעיף 45א(ד) 170 לחודש
  סעיף 45א(ה) 170 לחודש
  סעיף 45א(ה) 17,600 לחודש
  הכנסה לעמית עצמאי – סעיף 47(א)(3) 8,800 לחודש
  הכנסה נוספת – סעיף 47(א)(5) 22,000 לחודש
  תקרת קצבה מזכה – סעיף 9א(א) 8,480 לחודש
  פטור מקצבה לפי סעיף 9א- 49% בין השנים 2016-2019 4,155 לחודש
  סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים בקופ”ג לקצבה – סעיף 32(9)(א)(2) 12,380 לחודש
  “שכר מינימום” לצורך משיכה בפטור מקופת גמל 5,300 לחודש
  משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה (הכנסת עבודה) 15,712 לחודש
  הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי 264,000 לשנה
  הפקדה מוטבת – סעיף 9(16א) ו 9(16ב) לפקודה 18,480 לשנה
  תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופת גמל לקצבה הפטורה ממס בעת ההפרשה – סעיף 3(ה3)( 1) 25,683 לחודש
  תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)(א1) 34,000 לשנה
  תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)(א1) 2,833 לחודש
  חוק הפיקוח על קופות גמל
  סכום צבירה מזערי 93,748 לתקופת הצבירה
  סכום קצבה מזערי 4,512 לחודש
  ג. הטבות מס
  הטבות מס ביישובים – ראה התייחסות בסעיף 7 לפרק א’ בלוח זה.
  מענקים פטורים ממס לפי סעיף 9(7א)
  עקב פרישה 12,380 לכל שנת עבודה
  עקב מוות 24,770 לכל שנת עבודה
  רצף קצבה – סעיף 9(7א)(ז1) 365,400 לתקופת הצבירה
  משכורת מרבית שמלכ”ר משלם, הפטורה ממס שכר 180,454 לשנה
  תרומות למוסדות ציבור המזכות בזיכוי
  סכום מזערי, סכום העולה על 190 לשנה
  סכום מרבי 9,322,000 לשנה
  פדיון מניה באגודה שיתופית 317,000
  התקרה לצורך סעיף 9(21) לפקודה – פיצויי הלנת שכר 8,160 לחודש
  סכום הזיכוי המרבי בגין שכר המשמרות 11,280 לשנה
  אשר לאחר צירופו למשכורת אינו עולה על 128,760 לשנה
  משכורת למומחה חוץ 13,300 לחודש
  הוצאות שהייה מרביות למומחה חוץ  330 ליממה או כפי שיקבע פקיד השומה
  הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים 330 ליממה או כפי שיקבע פקיד השומה
  הוצאות לינה בשל עבודה באזור פיתוח למי שמשפחתו גרה בישוב אחר 1,790 לחודש
  שכר דירה החייב במס בשיעור של 10% אין תקרה מ- 1.1.2003
  שכר דירה פטור ממס 5,090 לחודש
  תקרת הכנסה חייבת של נטול יכולת לעניין הזיכוי לפי סעיפים 44 או 45
  ליחיד: 169,000 לשנה
  לזוג: 271,000 לשנה
  הכנסת עיוור ונכה 100%:
  תקרת הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס – סעיף 9(5)(א) 615,600 לשנה
  תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית הפטורה ממס – סעיף 9(5)(ב)  73,800 לשנה
  תקרת הכנסה מרבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף  303,600 לשנה
  הכנסה מיגיעה אישית (סעיף 9(5)(א)):
  185-364 יום – חלק יחסי עד לתקרה של 73,800 ש”ח.
  365 יום או יותר – חלק יחסי עד לתקרה של 615,600 ש”ח כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365.
  הכנסה שאינה מיגיעה אישית (סעיף 9(5)(ב)):

  עד 184 יום – אין פטור.

  185-364 יום – פטור יחסי עד לתקרה של 73,800 ש”ח כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב – 365.
  אם מדובר בהכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף – עד לתקרה של 303,600 ש”ח.
  כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.
  מתנות בשל קשר עסקי
  תקנה 2(4) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) 210 לאדם לשנה
  הגרלות הימורים ופרסים (תקרת הפטור) 30,500 להגרלה/פרס
  תקרת הפטור למלגה אצל חוקר – סעיף 9(29) 98,000 לשנה
  ד. ניכויים
  ניכוי מריבית – סעיף 125ד לפקודה:
  תקרה מוטבת – סעיף 125ד(א) 62,880 לשנה
  ניכוי למעוטי הכנסה – סעיף 125ד(ב) 9,840 לשנה
  ניכוי גיל פרישה חובה ליחיד – סעיף 125ד(ג)(1) 13,440 לשנה
  ניכוי גיל פרישה חובה לזוג – סעיף 125ד(ג)(2) 16,560 לשנה
  פטור מרבי של 35% – סעיף 125ה לפקודה 35,616 לשנה
  הוצאות לינה בארץ:
  לינה שעלותה נמוכה מ- $125 מלוא הסכום
  לינה שעלותה גבוהה מ- $125, 75% מההוצאה אך לא פחות $125
  ולא יותר מ (75%x$284)=$213
  הוצאות למתנדב במוסד ציבורי:
  כיבוד קל 30 לאדם באירוע
  נסיעה בתחבורה ציבורית 230 לחודש
  הוצאות דלק 680 לחודש
  שיחות טלפון מביתו/נייד 110 לחודש
  הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד:
  1. אם סכום ההוצאה אינו עולה על 23,900 לשנה
  סכום ההוצאה המוכרת – סכום ההוצאה שעולה על
  או 80% מההוצאה, לפי הנמוך
  2,400
  2. אם סכום ההוצאה עולה על 23,900
  סכום ההוצאה המוכרת – סכום ההוצאה שעולה על 4,800
  ה. סכומים אחרים
  תשלום חד-פעמי בעד שירותים או נכסים שאין לנכות ממנו מס במקור 4,920 (חוק עסקאות גופים ציבוריים)
  סכום הלוואה לעניין סעיף 3(ט) שחל עליו רק
  שיעור עליית המדד 7,800 לשנה
  שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) 3.41% לשנה
  תשלום ב”תקופת הבחירות” 8,800
  מזונות לתושב חוץ – סעיף 20ב (לשנת 2018):
  מזערי 5,690 לחודש
  מרבי 11,380 לחודש
  סכום המחייב קטין בהגשת דוח (לשנת המס 2018): 81,570
  עיצום כספי – סעיף 195ב(א) 510 לחודש
  עיצום כספי – סעיף 195ב(ב) 5,110
  עיצום כספי – סעיף 195יב) 5,060
  עיצום כספי – סעיף 195י(ג) 50,600
  עיצום כספי – סעיף 195י(ד) 25,300
  חוק עידוד השקעה באנרגיה:
  תקרת הפטור ממכירת חשמל 24,300
  תקרה נוספת מס 10% 100,187
  תקרת הפטור מהשכרת מקרקעין  5,100
  פטור מהגשת דוח:
  תוספת א’ – משכורת 651,000 לשנת המס 2018
  תוספת ב’ – הכנסה נוספת 338,000 לשנת המס 2018
  תוספת ד’ הכנסות חוץ 338,000 לשנת המס 2018
  תוספת ה’ – ריבית 645,000 לשנת המס 2018
  הכנסה מנייר ערך (מחזור) 2,530,000 לשנת המס 2018
  תקנה 3(א)(6) – נכסי חוץ 1,878,000 לשנת המס 2018
  תקנה 3(א)(7) – יתרה בחשבון תאגיד בנקאי חוץ 1,878,000 לשנת המס 2018
  תקנה 3(א)(8) – מי שחייב במס נוסף עפ”י סעיף 121ב  641,880 לשנת המס 2018
  פטור מהגשת דוח מקוון – סעיף 131(ב2)(4):
  הכנסה ליחיד 81,480 לשנת 2018
  הכנסה לזוג 162,960 לשנת 2018

  ו. הוצאות נסיעה לחו”ל

  הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל”ב- 1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארה”ב. שיעור העלייה בשנת 2018 הסתכם ב- 2.176%.

  סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2019 יהיו אפוא כלהלן:

  לינה לפי קבלות מ- 125 עד 284 דולר ליממה
  הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות עד 80 דולר ליממה
  אם לא הוגשו קבלות על לינה 133 דולר ליממה
  שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה עד 711 דולר לחודש
  הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה עד 62 דולר ליממה

  רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב 25%:

  אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

  ז. ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים (בכפוף לחתימת השר על הצו ופרסום_ברשומות)

  לפי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה),התשל”ז -1977, מי שמחזור עסקיו בשנת המס 2017 עלה על 5,300,000 ש”ח חייב לנכות מס הכנסה במקור מתשלומיו בעד שירותים או נכסים בשנת המס 2019.

  חברת בת שמחזורה בשנת המס 2017 לא עלה על 1,040,000 ש”ח אינה חייבת בניכוי זה (בכפוף לצו ולתנאים שבסעיף 2א(2) לצו).

  מוסד ציבורי שמחזורו בשנת המס 2017 לא עלה על 3,300,000 ש”ח (בכפוף לצו ולתנאים שבסעיף 2א(3) בצו) אינו חייב בניכוי זה.

  ח. ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים (בכפוף לחתימת השר על הצו ופרסום ברשומות)

  לפי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה), התשנ”ג-1992, יחיד שמחזור עסקיו בשנת המס 2017 עלה על 17,100,000 ש”ח, חייב לנכות מס מתשלומיו בעד מסחר ביהלומים, החל מינואר 2019 ואילך.

  פרק ג’ – שווי השימוש

  א. שווי השימוש ברכב המעביד אשר הועמד לרשות העובד (רכב צמוד) ואשר נרשם לראשונה לפני 1/1/2010.

  קבוצת מחיר שווי שימוש חודש
  1 2,740
  2 2,970
  3 3,820
  4 4,580
  5 6,340
  6 8,220
  7 10,570
  L3 אופנוע 910

  תקרת “מחיר המתואם לצרכן” 507,530

  הפחתת שווי שימוש (רכב היברדי) 500*

  *הוארך תוקף הוראת השעה עד ל-31.12.2019

  ב. רכב שנרשם לראשונה מ- 1/1/2010 ואילך, שווי השימוש לגביו חושב בהתאם לתקרות החדשות המתייחסות לכלי רכב כאמור. לקבלת מידע בנושא שווי שימוש ברכב צמוד, לחץ כאן

  ג. שווי שימוש טלפון נייד – (רט”ן)

  הסכום הנקוב בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד) 105 לחודש.

  פרק ד’ – הטבות מס לתושבי אילת ולכוחות הביטחון

  א. תושבי אילת: סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי

  הנחה של 10% על הכנסה חייבת מיגיעה אישית שהופקה באזור אילת או חבל אילות עד לתקרה של 241,800 ש”ח.

  ב. כוחות הביטחון:

  הנחה של 5% מן המשכורת המיוחדת עד לסכום הכנסה של 160,560 ש”ח לשנה -התקרה מוקפאת עד 1/1/2020.

  פרק ה’ – מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים

  מס שכר שיעור המס

  מלכ”ר 7.5%

  מוסד כספי 17%

  היטל על העסקת עובדים זרים

  כללי 20%

  עובד חוקי בענף החקלאות (עד 31.12.2020) 0%

  עובד חוקי בענף התעשייה והבניין 15%

  עובד חוקי בענף המסעדות האתניות 15%

  פרק ו’ – ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה

  כאשר הניכוי הוא לפי השיעור שנקבע בתקנות, יש לנכות מס הכנסה בשיעורים הבאים:

  סוג התשלום שיעור הניכוי
  שכר סופרים 47%
  סוגי שכר 47%
  משיכות מקרן השתלמות 47%
  תשלום למעביד מקופות גמל 40%
  תשלום שלא כדין מקופת גמל לתגמולים 35%
  תשלום שלא כדין מקופת גמל לקצבה הגבוה מבין 35%
  ושיעור המס השול
  עמלת ביטוח 40%
  דמי שכירות מקרקעין 35%
  עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה 30%
  עיבוד יהלומים ומסחר ביהלומים 30%
  עבודות בניה והובלה 30%
  עבודה חקלאית 30%
  תוצרת חקלאית 15%
  דיבידנד 25%
  דיבידנד לבעל מניות מהותי 30%
  דיבידנד לבעל מניות מהותי בתקופת הוראת השעה 1.1.17-30.9.17 בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בחוזר מ”ה 1/2017 25%
  תשלום לתושב חוץ יחיד 25%
  תשלום לתושב חוץ שהוא חבר בני אדם 23%
  שירותים או נכסים 30%
  דמי השאלה ליחיד 47%
  דמי השאלה לחבר בני אדם 23%
  דמי השאלה לקרן נאמנות חייבת 20%
  השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים 35%
  דיבידנד מהכנסה מועדפת של מפעל מועדף – סעיף 51יח 20%
  דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא 2014 ואילך – סעיף 51ב(ג)(1) 20%
  דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא עד 2013 – סעיף 51ב(ג)(1) 15%
  דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו ניתן החל מיום 1/1/2014 – סעיף 47(ב)(2)(א) 20%
  דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו ניתן עד ליום 1/1/2014 – סעיף 47(ב)(2)(א) 15%

  פרק ז’ – דוגמאות למתן נקודות זיכוי על פי המצב המשפחתי

  מספר נקודות זיכוי הזכאים לפי מצב המשפחתי
  2.25 רווק
  נשוי ללא ילדים
  אלמן/גרוש ללא ילדים
   2.75 רווקה
  נשואה ללא ילדים
  אלמנה/גרושה
  3.25 נשוי (יחיד מוטב) שלאשתו אין הכנסה ואין ילדים
  נער בגיל 16-17
  גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (מעל גיל 5) שאינו בחזקתו
  אישה נשואה ולה ילד בוגר
   3.75 אב הורה חד הורי ולו ילד בוגר בחזקתו
  נערה בגיל 16-17
  אישה נשואה ולה ילד בגיל 6 עד 17
  אב לילד בשנת הלידה
  4.25 גבר הורה חד הורי ולו ילד אחד, בגיל 6 עד 17, בחזקתו
  אישה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה
  אם לילד בשנת הלידה (ללא ניוד הנקודה)
  4.75 אב לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועדלשנה בה מלאו לו 5 שנים
  אב החי בנפרד ולו ילד שנולד בשנת המס ואינו בחזקתו ומשלם מזונות בגינו
   5.25 אב החי בנפרד ולו שני ילדים בגילאים 6-17 בחזקתו
  אם לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים
  5.75 אב החי בנפרד ולו ילד אחד בחזקתו בשנה שלאחרשנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים
  6.25 אישה החיה בנפרד ולה ילד אחד בחזקתהבשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים
  6.75 אישה הורה יחיד ולה ילד שנולד בשנת המס
  7.25 גבר החי בנפרד ולו 2 ילדים.
   ילד אחד בשנת לידתו וילד שני בשנה שלאחר שנת לידתו ועד לשנה שמלאו לו 5 שנים, בחזקתו
  7.75 אישה הורה יחיד ולה 2 ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני בגילאים 6 עד 17, בחזקתה

  יחיד מוטב: יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה

  הורה יחיד: הורה במשפחה חד-הורית שהיה לו ילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים שההורה השני שלו נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני.

  בברכה

  רשות המסים בישראל

  הערות החוזר:

  (1) שימו לב כי בשינוי משנים קודמות בהם נדרשתם לדווח על “המשכורת הקובעת” עד סכום התקרה שבחוק, יש לדווח החל מ-1999 על מלוא המשכורת עבורה מופרש לקרן השתלמות.

  (2) אם מדובר בעובד הוראה החבר באחת מקרנות ההשתלמות הבאות: קרה”ש למורים וגננות, קרה”ש למורים יסודיים, מורי סמינרים ומפקחים בע”מ, קרה”ש למורים על יסודיים בע”מ, השיעור יהיה 8.4%.

  (3) הכנסת עבודה למעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד אך לא יותר מהתקרה הקבועה בחוק לשנה המדווחת.

  (4) יש להקפיד על מילוי שני השדות בסעיפים 8 ו-9 לטופס כלומר, את סכום התמורה ואת סכום הרווח הריאלי שנבע ממכירת נייר הערך.

  (5) יש להקפיד על מילוי שני השדות בסעיפים 8 ו-10 לטופס כלומר, את סכום התמורה ואת סכום הרווח הריאלי שנבע ממכירת נייר הערך.

  (6) “תשלומי מעסיק”, כגון: תשלום עבור הרישיון המקצועי לרו”ח או לעו”ד.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים