ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  ביקורת דוחות כספיים

  עיקר עיסוקו של רואה חשבון הוא ביצוע ביקורת דוחות כספיים של חברות וגופים שונים ומתן חוות דעתו עליהם, שכן אלה מחויבים על פי חוק להציג דוחות כספיים מבוקרים.

  רו”ח מחויב על פי חוק לערוך את ביקורתו בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בישראל, כאשר הדגש הינו על ביקורת מדגמית אך מתוכננת היטב, קרי, ביקורת הלוקחת בחשבון את הסיכונים והחשיפות לטעויות ו/או למצגים מטעים מהותית.

  מטרת הביקורת הינה לאפשר לרואה חשבון לתת את חוות דעתו על הדוחות הכספיים, כאשר “חוות דעת חלקה” משמעותה שלדעתו של רואה החשבון הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה ליום 31 בדצמבר של שנת הדוח, את תוצאות פעולותיה והשינויים בהונה העצמי, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל.

  החובה החוקית להגשת דוחות מבוקרים נובעת בעיקר מעצם קיומם של משתמשים בדוחות הכספיים, כגון בנקים, ספקים נותני אשראי, משקיעים, רשויות המס וכדומה, הנסמכים על חוות דעתו של רואה החשבון בבואם לקבל החלטה בקשר למתן אשראי לחברה, השקעה במניותיה, גביית המס בגין רווחיה וכדומה וזאת בנוסף לתועלת הישירה שמפיקים בעלי המניות בחברה מהפיקוח והבדיקות המדגמיות הנערכות על בעלי התפקידים – האורגנים של החברה, וכן על דרכי ההצגה של העסקאות, הנכסים וההתחייבויות והכל על מנת לאפשר בסיס השוואה רב שנתי ומקור מידע חשוב לבעלי המניות, שלא בהכרח עוסקים בניהול השוטף.

  תוצר הלוואי של עבודת הביקורת, אשר הינו משמעותי ובעל חשיבות עליונה בעיננו, הינו דוח ממצאי הביקורת המועבר על ידינו ללקוחותינו, מיד עם תום עבודת הביקורת והחתימה על הדוחות הכספיים. במסגרת דוח זה, אשר הינו חסוי כמובן, אנו מפרטים את הערכותינו לכל הליקויים ו/או הטעון שיפור, בו נתקלנו במהלך המדגם שנערך בעבודת הביקורת. כמו כן, הדוח כולל הפניות תשומת לב ההנהלה לנושאים חשבונאיים / כלכליים / מיסויים הרלוונטיים לגוף המבוקר והמלצות שונות.

  דדוש ענת רואת חשבון – כי מקצועיות זו הדרך!!!

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים