ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  שכר מינימום לנוער

  לפי 173 שעות בחודש, 8 שעות ביום אחוז משכר מינימום למבוגרים*

  המקור: תקנות שכר מינימום 1987 – סעיף 4

  חוק עבודת הנוער (תיקון מס’ 18 והוראת שעה), התשע”ו-2016

  במסגרת תיקון לחוק עבודת נוער נקבע, בין היתר, כי תבוטל החובה להוציא פנקס עבודה ומעסיקים יוכלו להעסיק בחופשת לימודים רשמית, נער מגיל 16 עד השעה 24:00, ובלבד שהמעסיק ידאג להחזרתו של הנער העובד הביתה. כמו כן, נקבעו במסגרת התיקון לחוק הוראות לעניין הצורך באישור רפואי והצגת תעודת זהות.

  ביום 7.4.2016, פורסם ברשומות חוק עבודת הנוער (תיקון מס’ 18 והוראת שעה), התשע”ו-2016 (להלן: “התיקון לחוק”). להלן עיקרי התיקון לחוק:

  פנקס עבודה

  בהתאם לסעיף 28 לחוק עבודת הנוער, התשי”ג-1953 (להלן: “חוק עבודת נוער“), על נער להצטייד בפנקס עבודה מטעם שירות התעסוקה. פנקס העבודה צריך להיות ברשות המעביד, כל עוד הנער העובד מועסק אצלו. בקשה לקבלת פנקס עבודה יכולה להיות מטעם המעביד.

  על פי התיקון לחוק, ההגדרה של “פנקס עבודה” בסעיף 1 לחוק עבודת נוער תימחק וכן תבוטל החובה להוציא פנקס עבודה.

  אישור רפואי

  בהתאם לחוק עבודת נוער, נער, שמבקש לעבוד, חייב להיבדק אצל רופא משפחה, ולהביא אישור רפואי המתיר את העסקתו.

  על פי התיקון לחוק יוגדר “אישור רפואי” כאישור מרופא משפחה או רופא מורשה, לפי העניין, המתייחס לכשירותו של הנער לעבוד, מבלי שייכלל בו מידע רפואי אחר.

  בהתאם לתיקון לחוק, לא יועסק נער ללא אישור רפואי כהגדרתו לעיל. כמו כן המעסיק ישמור את האישור הרפואי או העתקו במשך כל תקופת העסקתו ועד שנה לאחר סיום העסקתו. בתום התקופה האמורה יבער המעסיק את האישור הרפואי או את העתקו.

  עבודת לילה

  בהתאם לחוק עבודת נוער, בין השעות 20.00 בערב ל- 08.00 בבוקר, אין להעסיק בני נוער (מי שלא מלאו לו 16 שנה) שחוק לימוד חובה חל עליהם. צעיר (מי שמלאו לו 16), שחוק לימוד חובה לא חל עליו לא יועסקו בין השעות 22:00–08:00 (*).

  בהתאם לתיקון לחוק, בחופשת לימודים רשמית, מעסיק רשאי להעסיק נער מגיל 16 עד השעה 24:00, ובלבד שאם ההעסקה הסתיימה אחרי השעה 23:00 המעסיק ידאג להחזרתו של הנער העובד לביתו בסיום העבודה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו.

  ההוראה הנ”ל לא תחול על ענפי עבודה מסוימים או על עבודה מסוימת ששר הכלכלה והתעשייה קבע כי הם עלולים לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הצעיר.

  הוראה זו תהא בתוקף עד ליום א’ באלול התשע”ט (1 בספטמבר 2019).

  הצגת תעודת זהות

  על פי התיקון לחוק, מעסיק לא יעסיק נער אלא אם כן הציג תעודת זהות שלו או תעודת זהות של הוריו, הכוללת את פרטיו. המעסיק ישמור העתק של תעודת הזהות כאמור במשך כל תקופת העסקתו ועד שנה לאחר סיום העסקתו. בתום התקופה האמורה יבער המעסיק את העתק תעודת הזהות.

  הגברת האכיפה

  בהתאם לתיקון לחוק, לרשימת ההפרות בחלק א’ לתוספת השנייה בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע”ב-2011 (להלן: “החוק להגברת האכיפה“), שבגינן ניתן להטיל עיצום כספי בגובה 5,110 ש”ח, יתווספו ההוראות המוצעות לעניין העסקת נער מבלי לשמור את האישור הרפואי ואת תעודת הזהות שהציג.

  על פי התיקון לחוק, לרשימת ההפרות בחלק ב’ לתוספת השנייה בחוק להגברת האכיפה, שבגינן ניתן להטיל עיצום כספי בגובה 20,420 ש”ח, תתווסף ההוראה בדבר חובת המעסיק להחזיר את הנער העובד הביתה לאחר שהועסק בלילה.

  תחולה

  התיקון לחוק יחול על מי שהחל להעסיק נער ביום תחילתו של החוק ואילך ואולם, ההוראות לעניין העסקת נער עד השעה 24:00 יהיו בתוקף עד 1.9.2019.

  (*) בחוק ובתקנות על פיו קיימות הגבלות שונות על העסקת נוער בסוגי עבודות ובמקומות עבודה שנקבעו בתקנות. בהתאם לסעיף 2(ב) ו- 2(ב1) לחוק עבודת נוערלא ניתן להעסיק ילד בתקופת לימודים אלא אם: 1. הילד קיבל פטור מחוק לימוד חובהלפי סעיף 5לחוק לימוד חובה. 2. הילד הנו חניך לפי חוק החניכות. 3.הילד השלים את חובת לימודיו באישור משרד החינוך. 4חוק לימוד חובהלא חל עליו.

  בהתאם לצו לימוד חובה (החלה בכיתות י”א וי”ב) (מס’ 2), התשע”ד-2014, החל משנת הלימודים תשע”ה יחול חוק לימוד חובהעל כלל הרשויות המקומיות.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים