ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  פטור והנחה מתשלום דמי ביטוח לעובד שלא עבד מחמת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה או אבל במשפחה – תקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל”א-1971

  בהתאם לתקנה 11 מבוטח שלא עבד מחמת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה או אבל במשפחה, ולא קיבל ממעבידו כל תשלום בעד התקופה שבה לא עבד מאחת הסיבות האמורות – יהיה פטור מתשלום דמי-ביטוח לתקופה שלא תעלה על שני חודשי עבודה בשנת מס אחת. החל משנת 2016 הזכאות לפטור לא תיעשה יותר בצורה גורפת.

  חוזר ביטוח/ 1433 חוזר גלש/ 1415

  פטור והנחה מתשלום דמי ביטוח לעובד שלא עבד מחמת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה או אבל במשפחה – תקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל”א-1971

  כללי

  עדכון יישום הפטור עפ”י תקנה 11.

  לאחרונה, נערכה בדיקה מחודשת של יישום התקנה.

  כידוע לכם, בהתאם לתקנה 11 מבוטח שלא עבד מחמת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה או אבל במשפחה, ולא קיבל ממעבידו כל תשלום בעד התקופה שבה לא עבד מאחת הסיבות האמורות – יהיה פטור מתשלום דמי-ביטוח לתקופה שלא תעלה על שני חודשי עבודה בשנת מס אחת.

  עד כה, התקנה יושמה באופן כזה שמבוטח שעבד כשכיר לפחות עשרה חודשים מתוך שניים עשר החודשים באותה שנת מס, קיבל באופן ממוכן ע”י המערכת או בהזנה ידנית את הפטור בצורה גורפת.

  החל משנת 2016, הזכאות לפטור לא תיעשה יותר בצורה גורפת, אלא תהיה לאחר בדיקה פרטנית האם המבוטח זכאי לפטור מאחת הסיבות האמורות בתקנה: לא עבד מחמת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה או אבל במשפחה כל זאת בגיבוי אישורים ואסמכתאות.

  הפטור יינתן למבוטח שנעדר מאחת מהסיבות לעיל ובתנאי שאין לו הכנסות שאינן מעבודה (1) מהשכר הממוצע ו/או אינו עובד עצמאי.

  לפיכך, החל משנת 2016 הפטור הממוכן במערכת יבוטל.

  (1) בסכום העולה על 40% מהשכר הממוצע שכן נזכיר, כי ממילא קיים פטור על הכנסה פאסיבית עד 25% מהשכר הממוצע, וההפרש בין 25% ל-40% מהשכר הממוצע המבוטח היה נדרש לשלם לפי שיעור המינימום כלעל”ע.

  להלן, אופן יישום התקנה בהתאם להנחיות החדשות

  • בשלב ראשון, יבדוק הפקיד את הזכאות לפטור כלהלן:

   • בדיקה שלמבוטח אין כל הכנסה בתקופה שבה לא עבד (לדוגמא ט126 או שומה).
   • המבוטח מילא את טופס ההצהרה המצ”ב והמציא את האסמכתאות הרלוונטיות, כגון: תעודת פטירה, אישור משטרה ו/או חברת ביטוח על תאונה שעבר, תעודת מחלה רפואית, אישור מעסיק או מוועד העובדים על שביתה או השבתה וכד’)..
   • אם המבוטח טוען כי הפסיק העבודה באופן זמני אצל המעסיק ולא קיים מידע מאומת ברשומת המבוטח על עבודתו בפועל עד להפסקה שנוצרה עקב אחת הסיבות, יש לבקש מהמבוטח להמציא אישור מהמעסיק על תקופת עבודתו וסיבת ההפסקה.
  • הערה: למען הסרת ספק, עובד בחל”ת אינו זכאי לפטור מכוח תקנה זאת.
  • בשלב השני, לאחר שאישר הפקיד את הזכאות לפטור יזין את תקופת ההיעדרות למסך 139.

   • יש לבחור מתוך רשימת התקופות האפשריות להזנה, את האופציה היעדרות מהעבודה – תקנה 11 (ביטוח).
   • יש להזין את תקופת ההיעדרות כולה ואת סיבת היעדרות (המערכת תדע לבחור לצרכי הפטור הניתן לפי תקנה 11 תקופה שלא עולה על חודשיים באותה שנת מס).
  • יש לשים לב שהחל משנת 2016 הפטור “נתן רק מדמי הביטוח הלאומי.
  • המבוטחים יחויבו בדמי ביטוח הבריאות לפי שיעור המינימום.
  • יש לזכור שמבוטח שעבד בחלק מהחודש, אפילו יום אחד לצורך הדוגמא, ממילא מכוסה באותו חודש כעובד שכיר, ולא מחויב בדמי ביטוח, ולפיכך אין מקום כלל להנחות אותו

  למלא טופס בקשה לפטור בגין אותו חודש ו/או אין מקום כלל לבחון הבקשה בגין אותו חודש.

  מצ”ב לשון התקנה – נספח 1

  תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל”א-1971.

  11. פטור והנחה מתשלום דמי ביטוח לעובד

  (א) מבוטח שלא עבד מחמת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה או אבל במשפחה, ולא קיבל ממעבידו כל תשלום בעד התקופה שבה לא עבד מאחת הסיבות האמורות, יהיה פטור מתשלום דמי-ביטוח לתקופה שלא תעלה על שני חדשי עבודה בשנת מס אחת, ולאחר תום התקופה האמורה ישלם המבוטח דמי ביטוח בשיעורים ובמועדים כאמור בתקנת משנה (ב).

  (ב) מבוטח שלא עבד מסיבה שאינה מנויה בתקנת משנה (א), ולא קיבל ממעבידו כל תשלום בעד התקופה האמורה, ישלם דמי ביטוח במועדי התשלום האמורים בתקנה 2 לתקנות הגביה, לגבי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי המשלם דמי ביטוח מההכנסה המזערית האמורה בפרט 4 של לוח י”א לחוק.

  12. סייג לפטור ולהנחה

  האמור בתקנות 10 ו-11 אינו חל על מי שאינו מבוטח לפי פרק י”א לחוק ועל מבוטח שבחדשים האמורים באותן תקנות היה גם עובד עצמאי, או שהיו לו באותן החדשים הכנסות שלא מעבודה שמהן משתלמים דמי ביטוח.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים