ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  פטור והנחה מתשלום דמי ביטוח לעובד לתקופה שלא תעלה על שני חודשי עבודה בשנת מס אחת

  ביום 11 בפברואר 2016 פרסם המוסד לביטוח לאומי (להל”ן: “המל”ל”) חוזר בדבר עדכון יישום תקנה 11לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל”א-1971 (להלן: “תקנה 11 לתקנות”).

  על פי החוזר, ניתן בתנאים מסוימים להעניק פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לעובד, לתקופה שלא תעלה על שני חודשי עבודה בשנת מס אחת.

  רקע חוקי

  תקנה 11 לתקנות

  “11. פטור והנחה מתשלום דמי ביטוח לעובד

  (א) מבוטח שלא עבד מחמת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה או אבל במשפחה, ולא קיבל ממעבידו כל תשלום בעד התקופה שבה לא עבד מאחת הסיבות האמורות, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לתקופה שלא תעלה על שני חדשי עבודה בשנת מס אחת, ולאחר תום התקופה האמורה ישלם המבוטח דמי ביטוח בשיעורים ובמועדים כאמור בתקנת משנה (ב).

  (ב) מבוטח שלא עבד מסיבה שאינה מנויה בתקנת משנה (א), ולא קיבל ממעבידו כל תשלום בעד התקופה האמורה, ישלם דמי ביטוח במועדי התשלום האמורים בתקנה 2 לתקנות הגביה, לגבי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי המשלם דמי ביטוח מההכנסה המזערית האמורה בפרט 4 של לוח י”א לחוק”.

  דמי ביטוח לאומי בשיעור מינימום בחודש מארס 2016 הם 65 ש”ח לחודש ודמי ביטוח בריאות בשיעור מינימום בחודש מארס 2016 הם 103 ש”ח לחודש, למבוטח שאינו עובד ואין לו הכנסות החייבות בדמי ביטוח (תלמיד במוסד מוכר להשכלה גבוהה שאינו עובד משלם פחות).

  כללי

  על פי המתואר בחוזר, מבוטח שעבד עד כה כשכיר לפחות עשרה חודשים מתוך 12 החודשים באותה שנת מס, קיבל את הפטור בצורה גורפת באופן ממוכן על ידי המערכת או בהזנה ידנית.

  החוזר מבהיר שהחל משנת 2016 הזכאות לפטור לא תיעשה יותר בצורה גורפת, אלא לאחר בדיקה פרטנית אם המבוטח זכאי לפטור מאחת הסיבות האמורות בתקנה: לא עבד מחמת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה או אבל במשפחה, וכל זאת בגיבוי אישורים ואסמכתאות.

  הפטור ניתן למבוטח שנעדר מאחת הסיבות שלעיל ובתנאי שאין לו הכנסות שאינן מעבודה (בסכום שעולה על 40% מהשכר הממוצע במשק) והוא אינו עובד עצמאי בתקופה הזו (שאז הוא מחויב בדמי ביטוח כעצמאי).

  החוזר מדגיש כי עובד בחל”ת אינו זכאי לפטור מכוח התקנה הזו.

  כמו כן, מובהר בחוזר כי החל משנת 2016 הפטור ניתן רק מדמי הביטוח הלאומי.

  המבוטחים מחויבים בדמי ביטוח בריאות לפי שיעור המינימום.

  עובד שעבד חלק מהחודש, אפילו יום אחד, מבוטח כעובד שכיר ואינו מחויב בדמי ביטוח באופן אישי.

  ההנחיות החדשות ליישום התקנה

  • תיערך בדיקה שלמבוטח לא הייתה כל הכנסה בתקופה שבה לא עבד.
  • המבוטח ימלא טופס הצהרה וימציא אסמכתאות רלוונטיות כגון: תעודת פטירה, אישור משטרה ו/או חברת ביטוח על תאונה שעבר, תעודת מחלה רפואית, אישור ממעסיק או מוועד העובדים על שביתה, השבתה וכו’.
  • אם המבוטח טוען שהפסיק לעבוד באופן זמני אצל המעסיק ולא קיים מידע מאומת ברשומת המבוטח על עבודתו בפועל עד להפסקה שנוצרה עקב אחת הסיבות, עליו להמציא אישור מהמעסיק על תקופת עבודתו וסיבת ההפסקה.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים