ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  עדכונים שוטפים

  צו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות, או פעילות נושאת פרסים) (תיקון), התשע”ח-2018

  בהתאם לתיקון הנ”ל שפורסם בקובץ תקנות מספר 8004, תקרת הפטור שבצו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים), התשס”ג-2003 יהא: 30,500 ש”ח במקום הסכום הנקוב בו. תחילתו של התיקון הנ”ל מיום 1.1.2019.

  תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים) (תיקון), התשע”ז-2017

  תוקנו תקנות מס הכנסה הקובעות ניכוי במקור מהכנסות בשל הימורים הגרלות או פעילות נושאת פרסים כך שינוכה השיעור הקבוע בפקודה בתוספת מס יסף. במונחים של היום הניכוי הינו בשיעור 35% ועוד 3% מס יסף. במקביל לתקנות הועלה שיעור המס על הימורים והגרלות בפקודה.

  חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס’ 227), התשע”ו-2016

  פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס’ 227), התשע”ו-2016. התיקון קובע נהלים לצורך יישום הסכם ה-FATCA שנחתם ביוני 2014 בין ממשלת ישראל לממשלת ארה”ב ולצורך חתימה על הסכמים נוספים לחילופי מידע. בהסכם שלעיל התחייבה ממשלת ישראל להורות לגופים פיננסיים ישראליים החייבים בדיווח להעביר לרשות המסים מידע על אודות חשבונות של לקוחות המתנהלים אצלם ומוחזקים באופן ישיר או עקיף בידי אזרחי ארה”ב או תושביה וכן התחייבה כי רשות המסים תעביר את המידע האמור לרשויות המוסמכות בארה”ב.

  נוהל גילוי מרצון של רשות המסים יוארך עד 31 בדצמבר 2016

  במסגרת ההליך, הוגשו עד כה 5,131 בקשות שחשפו הון לא מדווח של כ- 17.5 מיליארד ש”ח

  על רקע החקיקה שאושרה בכנסת לפיה עבירות מס חמורות יחשבו עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, לאור היענות הגבוהה והצלחתו של נוהל הגילוי מרצון ובהמשך לשיחות בין רשות המסים למשרד המשפטים, מודיעה הרשות כי הוחלט להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות, במסגרת הוראות השעה בנוהל, עד ליום 31 בדצמבר 2016.

  בהתאם לסיכום עם משרד המשפטים, הנוהל והוראות השעה שתוקפן הוארך יכללו גם חסינות מפני העמדה לדין בעבירות הלבנת הון שעבירות המקור המגבשות אותן הינן עבירות המס עליהן חל הנוהל. רשות המסים תפרסם בימים הקרובים תיקון לנוהל בהתאם.

  נוהל הגילוי מרצון כולל שתי הוראות שעה שהוארכו, שנועדו להקל על הגשת הבקשות לגילוי מרצון ועיקרן:

  1. הגשת בקשות אנונימיות – במסלול זה ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. מובן כי עם בירור חבות המס הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו המלאים.
  2. מסלול מקוצר – כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ש”ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש”ח, ניתן להגיש את הבקשה במסלול המקוצר בצירוף דוחות המס המתקנים הרלוונטיים. עם אישור הבקשה, יונפק לפונה שובר תשלום. עם תשלום השובר במועד, תימסר לפונה הודעה שלא תיפתח נגדו חקירה פלילית בנוגע למידע שמסר.

  מאז פורסם ב-7 בספטמבר 2014 הוגשו במסגרת הנוהל סה”כ 5,131 בקשות לגילוי מרצון, מהן 3,059 במסלול האנונימי, 1,088 במסלול המקוצר ו-984 במסלול הרגיל. כמו כן, נחשף במסגרת הנוהל הון המוערך ב- 17.5 מיליארד שקלים, שיכנס למערכות הדיווח השוטפות ברשות המסים. לשם השוואה נציין כי בד”כ מוגשות לרשות המסים כ- 200 בקשות לגילוי מרצון בשנה.

  על פי הוראות הנוהל, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן וזאת במידה שיעמוד בתנאים המפורטים בנוהל. בין יתר התנאים, הדרישה לכך שהפנייה נעשתה בכנות ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.

  כמו כן, במסגרת הנוהל המבקשים ישלמו מס כדין כמתחייב מהגילוי. רשות המסים מתחייבת, באישור פרקליטות המדינה, שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי.

  הבקשות לגילוי מרצון מוגשות באמצעות דוא”ל giluymerazon@taxes.gov.il לסמנכ”ל חקירות ומודיעין.

  תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) (תיקון), התשע”ו-2016

  פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) ליחידים. לפני התיקון הנוכחי מבקש מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) היה חייב להגיש דוח עצמאי מקוון אף אם עמד בתנאים לפטור מדוח מקוון לפי רמת ההכנסה. התיקון מבטל חובה זאת, כלומר מי שעומד בתנאי פטור לפי התקנות יהיה פטור מהגשת דוח מקוון גם אם הגיש בקשה למענק עבודה. תחולת התיקון היא לגבי הדוח השנתי לשנת המס 2016 ואילך.

  הארכת הוראת שעה לגילוי מרצון על הכנסות ונכסים מחו”ל עד סוף שנת 2016

  הרינו להביא לידיעתכם כי הוארכה התקופה לגילוי מרצון על הכנסות ונכסים עד ליום 31 בדצמבר 2016.

  במסגרת הנוהל, המבקשים ישלמו מס כדין כמתחייב מהגילוי על ההכנסות ועל הנכסים. ורשות המסים מתחייבת, באישור פרקליטות המדינה, שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי. הנוהל והוראת השעה יכללו גם חסינות מפני העמדה לדין בעבירות הלבנת הון שמקורן עבירות מס.

  עד כה, הוגשו כ 5,000 בקשות מתוכן, כ-40% מסלול האנונימי, בבקשות נחשף הון לא מדווח בסכום של כ 17 מיליארד ₪.

  במסגרת הוראת שעה, ניתנת אפשרות להגשת בקשות אנונימיות, בקשה אנונימית תוגש לסמנכ”ל בכיר לחקירות ומודיעין רשות המסים ותפרט את כל המידע המתבקש ובין היתר, מקור ההכנסה, מקור ההון, פירוט ההכנסה שהושמטה ואומדן המס לתשלום, והמסמכים הרלוונטיים. עם בירור חבות המס יידרש הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו המלאים.

  במסגרת הוראת השעה, ניתן “מסלול מקוצר” לטיפול בבקשות לגילוי מרצון כאשר סך ההון אינו עולה על שני מיליון ש”ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינו עולה על חצי מיליון ש”ח בשנות הדיווח. תימסר לפונה הודעה שלא תיפתח נגדו חקירה פלילית בנוגע למידע שמסר.

  הנוהל חל על עבירות על פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס ערך מוסף, חוק מס קנייה, פקודת המכס וחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף).

  הנוהל לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית.

  תנאים להליך גילוי מרצון: הגילוי מרצון יהיה כן ומלא ויעשה בתום לב, במועד הפניה לגילוי מרצון לא תערך חקירה או בדיקה בעניינו של המבקש, בן/ת הזוג וחברות שבשליטתם על ידי רשות המסים או על ידי משטרת ישראל לרבות פעילותם העסקית, או כל פעילות אחרת המניבה הכנסות.

  במקרים חריגים, בהם קיימות נסיבות אישיות יוצאות דופן, רשאית רשות המסים לאשר בקשה לגילוי מרצון על אף שנערכת בדיקה או חקירה, וכשמדובר לחברה אחת מיני רבות שבשליטת המבקש.

  חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס’ 217), התשע”ו – 2016 לענין נכה 9(5)(ב)

  בספר החוקים 2523 מיום 14/1/216, תוקן סעיף 9(5)(ב) לפקודת מס הכנסה.

  בתיקון, נקבע כי במקום הסכום הנקוב בסיפא של הסעיף, אשר מתייחס לפטור ממס על הכנסה מריבית המשולמים מכספים שהופקדו בפיקדון, בתכנית חסכון או בקופת גמל, אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל יחיד בשל פגיעת גוף (259,920 ₪ בשנת 2016) יבוא “300,000 ₪”.

  תחולתו של חוק זה ביום 1/1/2016.

  הוגדל הפטור ממס לנכים רק לגבי הכנסה מריבית שמקורה בכספים מפיצויים בשל פגיעת גוף

  פורסם תיקון 217 לפקודת מס הכנסה המגדיל את הפטור ממס לנכים רק לגבי הכנסה שמתקבלת אצל עיוור או נכה מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בקופת גמל אשר מקורם בפיצויים או בתשלומים מחברת ביטוח בשל פגיעת גוף.

  תקרת הפטור ממס עודכנה כאמור והוגדלה ל- 300,000 ש”ח במקום 262,320 ש”ח שהיה עד היום.

  תחולת התיקון מ – 1.1.2016.

  נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי

  הוראת השעה לשנים 2015-2014 הוארכה לשנים 2017 ו-2016. על כן, סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנים אלו ימשיכו לקבל נקודות זיכוי בהתאם להוראת השעה. על פי הוראת השעה, החל משנת המס 2015, יינתנו נקודות זיכוי על פי הכללים הבאים:

  1. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2014-2017 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
  2. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2014-2017 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
  3. בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי (או מחציתה ,לפי העניין) לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות.
  4. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים 2014-2017 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.
  5. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים 2014-2017 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
  6. מי שסיים לימודי מקצוע בשנים 2014-2017 וזכאי לתעודת מקצוע, יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום לימודי המקצוע או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים