ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  עדכונים שוטפים

  עודף מס תשומות להחזר בבנקים החל מ-1 בינואר 2017

  הנהלת רשות המסים בישראל מודיעה כי החל ב-1.1.2017 יחול שינוי בתקנה 23(ג) לתקנות מס ערך מוסף, לפיו דוחות להחזר עודף מס תשומות עד לסכום של 18,580 ש”ח, ניתן יהיה להגיש בבנקים – זאת במקום סכום של 18,561 ש”ח שהיה עד 31.12.2016.

  בקשה להחזר עודף מס תשומות מסכום העולה על 18,580 ש”ח, יש להגיש באופן הבא:

  • עוסק החייב בהגשת הדיווח המפורט, יגיש דו”ח להחזר עודף מס תשומות בכל סכום, באופן מקוון.
  • עוסק שאינו חייב בדיווח המפורט, יזין דו”ח להחזר עודף מס תשומות מסכום העולה על 18,580 ש”ח, באופן מקוון וזאת לאחר קבלת סיסמת הזדהות במשרד אזורי מע”מ בו מנוהל התיק.

  אולם, מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שע”ם, יוכל להזין דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בדיווח התשומות שהם כוללים.

  תוקף האמור לעיל הינו עד לתאריך 30.6.2017.

  עודף מס תשומות להחזר בבנקים החל מ-1 ביולי 2016

  הנהלת רשות המסים בישראל מודיעה כי החל ב- 1.7.2016 יחול שינוי בתקנה 23 (ג) לתקנות מס ערך מוסף, לפיו דוחות להחזר עודף מס תשומות עד לסכום של 18,561 ש”ח, ניתן יהיה להגיש בבנקים – זאת במקום סכום של 18,636 ש”ח, שהיה עד 30.6.2016.

  בקשה להחזר עודף מס תשומות מסכום העולה על 18,561 ש”ח, יש להגיש באופן הבא:

  • עוסק החייב בהגשת הדיווח המפורט, יגיש דו”ח להחזר עודף מס תשומות בכל סכום, באופן מקוון.
  • עוסק שאינו חייב בדיווח המפורט, יזין דו”ח להחזר עודף מס תשומות מסכום העולה על 18,561 ש”ח, במישרין למחשב שע”ם (לאחר קבלת סיסמת הזדהות).

  אולם, מייצג כמשמעותו בסעיף 143 א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שע”ם, יוכל להזין דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בדיווח התשומות שהם כוללים.

  תוקף האמור לעיל הינו עד לתאריך 31.12.2016.

  לפרטים נוספים, ניתן לפנות למשרד מע”מ בו מנוהל תיקך.

  עדכונים שוטפים החייבים בדיווח המקוון למע”מ

  לנוחותכם, ריכזנו את רשימת החייבים בדיווח מקוון למע”מ בשנת המס 2016. החל בשנת 2016 יגישו החייבים בדיווח מקוון דוח תקופתי באופן מקוון.

  אלה חייבים בדיווח מפורט – בדיווח מקוון למע”מ:

  • עוסק בעל מחזור של 2.5 מיליון ש”ח.
  • עוסק החייב לנהל הנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל”ג-1973.
  • עוסק בעל מחזור של 1.5 מיליון ש”ח, אם הוא חייב לפי כל דין בהכנת מאזן וכן במינוי רואה חשבון מבקר

  או מבקר אחר, כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות, 1933. חובת דיווח מפורט חלה גם אם

  האמור לעיל נכון לגבי אחד השותפים בשותפות או חבר באיחוד עוסקים.

  • מלכ”ר בעל מחזור של 20 מיליון ש”ח.
  • מוסד כספי בעל מחזור של 4 מיליון ש”ח.

  חובת דיווח מקוון חלה על כל עוסק או מלכ”ר או מוסד כספי העומד בתנאים שלעיל, אף אם לא קיבל הודעה מרשות המסים.

  החל בשנת 2016, יגישו החייבים בדיווח מפורט – דיווח מקוון, דוח תקופתי באופן מקוון (לא ניתן לדווח באמצעות פנקס). אם התשלום מבוצע באינטרנט, ניתן לדווח ולשלם עד ה-19 לחודש העוקב. אם העוסק יבחר לשלם בשובר יהיה עליו לדווח עד ה-15 לחודש ולשלם בתוך שני ימי עסקים.

  דיווח מפורט יוגש עד ה-30 לחודש העוקב. כל עוסק רשאי להגיש דוח מפורט במקום דוח תקופתי. במקרה זה הדוח יוגש וישולם רק באינטרנט (בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית) עד ה-22 לחודש העוקב.

  אופניים חשמליים שנרכשו לצורך העסק – האם ניתן להכיר במס התשומות?

  עפ”י תקנות מס ערך מוסף, התשל”ו – 1976 אין מגבלה לעניין אופניים חשמליים, שהם כמו רכב.

  מכיוון שכך, ניתן לקזז את מס התשומות בגין רכישתם עפ”י הוראות תקנה 18 לתקנות.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים