ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  ניכוי הוצאות מהכנסת עבודה – ניכוי דמי חבר/ טיפול

  המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר הקובע אי התרת ניכוי הוצאות דמי חבר/ דמי טיפול מהכנסות עבודה בקביעת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח.

  לחוזר המוסד לביטוח לאומי:

  המוסד לביטוח לאומי

  תאריך: ג’ טבת תשע”ז

  1.1.2017

  חוזר ניכויים מס’/ 8

  חוזר ביטוח מס’/ 1440

  חוזר מעסיקים מס’/ 1469

  שם החוזר: ניכוי הוצאות מהכנסת עבודה

  ניכוי דמי חבר/טיפול

  מטרת החוזר

  ליידע את הפקידים ב:

  1. הגדרת “הכנסת עבודה” לאור התרת ניכוי כהוצאה 90% מהסכום ששולם לדמי חבר/טיפול ממשכורתו של העובד.
  2. אי התרת ניכוי הוצאות (ובכללם דמי חבר/טיפול) מהכנסת עבודה בקביעת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח.

  ניכוי דמי חבר/טפול

  על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה – עובד אשר שילם דמי חבר או דמי טיפול לארגון העובדים היציג שלו, יותר לו בניכוי כהוצאה ממשכורתו סכום של 50% מסכום דמי הטיפול המחושבים.

  במסגרת הסכם פשרה בין רשות המיסים להסתדרות העובדים הכללית החדשה אשר דן בהכנסת העובד, שקיבל תוקף של פס”ד, הוסכם כי בתקופה 1/2023-1/2013 הניכוי יעמוד על 90%.

  בעקבות התיקון והסכם הפשרה המתיר למעסיקים להעניק את הניכוי לעובד במשכורתו:

  1. מבוטחים ומעסיקים פונים למוסד לקבלת החזר דמי ביטוח בטענה כי ההכנסה החייבת לצרכי מס היא גם ההכנסה החייבת בדמי ביטוח.
  2. מעסיקים פוטרים בדמי ביטוח חלק עובד את דמי החבר/הטיפול המותרים בניכוי.

  בהתאם לסעיף 344 לחוק הביטוח הלאומי, הכנסתו של עובד שכיר נקבעת על פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה. מכאן כי ככל שהמדובר בהוצאה לפי סעיף 17 (סעיף אליו לא מפנה סעיף 344 לחוק), הרי שאין היא רלוונטית לעניין חישוב ההכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי.

  סעיף 2(2) בפקודת מס הכנסה כולל חריג שאינו נכלל בהגדרת הכנסת עבודה “לרבות תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו…, אך למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה.”

  הפרשנות היא כי החריג נועד להקל על השכיר שלא יצטרך להגיש דוחות למס הכנסה כדי לנכות הוצאות המותרות לו בניכוי, ויכול לנכותן ישירות ממשכורתו באמצעות מעסיקו.

  דמי החבר ששולמו משכרו של העובד (ע”י המעסיק המשמש כ”צינור” בין העובד לבין הארגון), אינם בגדר החזר הוצאות מהמעסיק לעובד, ולכן יחויבו כהכנסת עבודה על אף שמותרות לעובד בניכוי ממשכורתו.

  בע”א 3844/15 מיום 15.12.2016 פקיד שומה פתח תקווה נ’ שירותי בריאות כללית אשר דן בשאלה האם לעניין חבות המעסיק לשלם מע”מ ומס מעסיקים יש לראות בסכומים שמעביר המעסיק להסתדרות כהכנסת עבודה נקבע:

  “…לכן מפנים החוקים לחישוב הכנסת העבודה בסעיף 2)2( לפקודה, בהנחה הפשוטה שהכנסת העבודה של העובד היא השכר אותו משלם המעסיק.

  יש לפרש את החריג לסעיף 2(2) לפקודה בדרך תכליתית, על פיה כל תשלום או טובת הנאה המועברים מהמעסיק לעובד כחלק מיחסי העבודה ביניהם נכנסים בגדריה של הכנסת העבודה, למעט תשלומים הבאים בגדרי החריג, אשר לו יש לתת פירוש מצמצם, בשל אותה תכלית של החוק. את התשלומים בגין דמי הארגון נותן המעסיק לעובד בשל יחסי העבודה ביניהם, והם אינם נכנסים – ואף לא נטען שנכנסים הם – בגדרי החריג, שכן אין מדובר בהחזר הוצאות מן המעסיק לעובד, ולכן יש לראותם כחלק מהגדרת הכנסת העבודה לפי הסעיף, אם מותרים הם בניכוי לעובד ואם לאו.

  למעלה מן הצורך, יצוין כי פרשנות זו אף תיטיב לכאורה עם העובדים, כיוון שלא תפגע בגובה ההפרשות הפטורות ממס ובתגמולי הביטוח הלאומי הנגזרים מהגדרת הכנסת העבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה”.

  מכאן כי יש לראות בתשלומים המשולמים להסתדרות כחלק מהכנסת העבודה של העובד כאשר לעניין זה אין להתחשב בשאלה האם ההכנסה מותרת בניכוי בהתאם לסעיף 17.

  דרכי פעולה:

  1. מבקר ניכויים יבדוק כי דמי הביטוח חלק עובד וחלק מעסיק שולמו מהשכר הברוטו לפני ניכוי הוצאות המותרות לעובד.
  2. פקיד מעסיקים ידחה בקשות להחזר דמי בטוח ששולם לכאורה ביתר בגין ניכוי הוצאות דמי חבר רט’.
  3. פקיד מעסיקים ידחה בקשות להחזר דמי ביטוח ששולם לכאורה ביתר בשל הגשת דוח למס הכנסה בו נדרשו הוצאות המותרות לעובד כהוצאה (ושלא הוחזרו לו על ידי המעסיק). ושהקטינו בשל כך את הכנסת העבודה שלו החייבת במס.

  רשימת תפוצה: מנהלי תחומי ביטוח וגבייה, פקידי ביטוח וגבייה

  העתק לידיעה: מנהלי סניפים, מנהלי סניפי משנה

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים