ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית שורת רפורמות בתחום המס

  מליאת הכנסת אישרה, כחלק מהתכנית הכלכלית ותקציב המדינה לשנת 2018-2017, שורת רפורמות בתחום המס ובהן המיסוי של בעלי חברות ארנק, חיוב חלוקת רווחים והוראת שעה מקלה בצידו, מיסוי חברי קיבוצים, הטבות לתעשיות הייטק בחוק עידוד השקעות הון, מיסוי דירה שלישית, הפחתה בשיעורי מס חברות ומס הכנסה על יחידים ועוד.

  מליאת הכנסת אישרה, כחלק מהתכנית הכלכלית ותקציב המדינה לשנת 2018-2017, שורת רפורמות בתחום המס ובהם המיסוי של בעלי חברות ארנק, חיוב חלוקת רווחים והוראת שעה מקלה בצידו, מיסויי חברי קיבוצים, הטבות לתעשיות הייטק בחוק עידוד השקעות הון, מיסוי דירה שלישית, הפחתה בשיעורי מס חברות ומס הכנסה על יחידים ועוד.

  מליאת הכנסת אישרה את הפרק בחוק ההסדרים העוסק במיסוי חברות, לרבות חברות הארנק. הצעת החוק כוללת 3 חלקים מרכזיים המטפלים בתופעת ניצול לרעה של מיסוי תאגידי, החלק הראשון בהצעת החוק עוסק בחיוב משיכות כספים המבוצעות על ידי בעלי המניות מהחברות שבבעלותם. משיכות אלה יחויבו בתום השנה שלאחר השנה בה נמשכו, כהכנסה חייבת במס בידי בעל המניות שמשך את הכספים. בנוסף גם העמדת נכסים כגון דירות מגורים, כלי שיט וטיס לשימוש בעלי המניות תחויב כהכנסה חייבת בידם. החלק השני בתיקון החקיקה דן בחברות שהוקמו על ידי נושא משרה (דירקטורים, מנכ”לים וכד) וכן שכירים במהותם שהעניקו שירותים דרך חברות שבבעלותם – “חברות שכירים”. על פי הצעת החוק, ההכנסות שיתקבלו על ידי החברה ייוחסו לבעל המניות וישולם עליהן מס שולי ככל שאר השכירים. החלק השלישי בהצעת החוק נוגע בסמכות המנהל להורות על חלוקה של רווחים שנצברו בחברה. על פי הצעת החוק שאושרה, רשאי המנהל לאחר התייעצות עם וועדה ציבורית שתוקם, להורות על חלוקה של עד 50 אחוז מרווחים שנצברו בחברה ושמקורם אינו מרווחים שנצברו בחמש השנים שקדמו לחלוקה. על מנת לאפשר פיתוח עסקים וצמיחתם, הוסכם כי לא ניתן יהיה להורות על חלוקה של רווחים אם הסכום המצטבר שלהם נמוך מ- 5 מיליון ש”ח ובכל מקרה, יתרת הרווחים שתיוותר בחברה לא תהיה נמוכה מ- 3 מיליון ש”ח.

  במסגרת תיקון החקיקה, נקבעו הוראות מעבר מקלות על פיהן ככלל, ניתן יהיה להשיב ללא חיוב, בהתאם לחקיקה החדשה כספים עד ליום 31 בדצמבר 2017, או נכסים ששמשו את בעלי המניות, עד ליום 31 בדצמבר 2018. כמו כן נקבעו הוראות לעניין העברת דירות מגורים מהחברות לבעלי המניות שהשתמשו באותן דירות למגוריהם לפיהן יוכלו לפנות או להעביר את הדירה לבעלותם עד 31 בדצמבר 2018.

  כמו כן, אושרה הוראת שעה מקלה במס על דיווידנדים לפיה ישולם מס בגובה של 25% (במקום מס בשיעור של 30% ו- 3% מס יסף) על ידי מי שישלם את המס עד ספטמבר 2017.

  מליאת הכנסת אישרה גם את הצעת החוק בעניין מיסוי הקיבוץ המתחדש. ההצעה מסדירה לראשונה את אופן המיסוי של הקיבוץ המתחדש וכן היבטים הקשורים לביטוח לאומי. לאחר שחלו בקיבוצים שינויים באורח החיים ו”נולדו” הקיבוצים המתחדשים, המאפשרים לקיבוץ לחלק את הכנסתו שלא באופן שווה בין החברים, נוצרו מחלוקות בין רשות המיסים והקיבוצים על אופן מיסוי הקיבוץ המתחדש. מחלוקות אלו באות היום לסיומן עם אישור הצעת החוק האמורה (לפחות לגבי מחלוקות העתיד). על פי ההצעה שאושרה, חישוב המס בידי הקיבוץ המתחדש יעשה באופן שונה מהקיבוץ השיתופי. אופן המיסוי יהיה עדיין בדומה לשותפות כך שהקיבוץ הוא שיהיה הנישום בגין הכנסותיו והכנסות חבריו המועברות אליו, אולם יחוס ההכנסה החייבת לחברים לצורך חישוב חבות המס בידי הקיבוץ, תעשה שלא באופן יחסי שווה, אלא בהתאם להכנסה שהתקבלה בידי כל חבר וחבר שהיא “מגולמת” לפי שיעורי המס החלים עליו לרבות ביטוח לאומי ומס בריאות. בהתאם לכך, שיעור המס שיחול על הכנסת הקיבוץ ישקף באופן דומה את שיעור המס שהיה חל על אדם אחר שאינו חבר קיבוץ ושלו הכנסה בסכום וסוג דומה. הוראות החוק החדשות יחולו החל מיום 1 בינואר 2017 לגבי מס הכנסה והחל מיולי 2017 לגבי ביטוח לאומי.

  במסגרת התוכנית הכלכלית, אושרה גם הפחתה במס לחברות היי-טק ותעשייה, ובמסגרת חוק עידוד השקעות הון תיקון זה מאמץ את כללי המיסוי הבינלאומיים ומתאים את שיעורי המס על חברות עתירות ידע ותעשייתיות לתחרות הבינלאומית על השקעות התיקון נועד לאפשר יתרון תחרותי למשיכת השקעות במשק הישראלי. על ידי העברת הקניין הרוחני של חברות לארץ. השינוי יבטיח את הגברת צמיחת ענף ההיי טק הישראלי וייצר מקומות עבודה בפריון גבוה בכלל הארץ ובפריפריה בפרט. בנוסף, נחקקה הפחתה ייעודית נוספת של שיעורי המס לחברות הפועלות באזורי עדיפות לאומית וזאת כדי להבטיח את צמיחת התעשייה וההיי-טק בפריפריה. הפחתת מס החברות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון תתבצע באופן הבא: שיעור המס על קניין רוחני לחברות עם מחזור הכנסות של עד 10 מיליארד ש”ח יופחת מ- 16% ל- 12%% במרכז לחברות היי טק, ומ- 9% ל-7.5% בפריפריה לכלל החברות התעשייתיות. מס הדיבידנד על הכנסות טכנולוגיות הנמשכות לחברה זרה יופחת משיעור של- 20% כיום לשיעור של 4%. לחברות היי-טק עם מחזור הכנסות של מעל 10 מיליארד ש”ח יופחת מס החברות על קניין רוחני מ-12% ל-6%. זאת, בהשוואה למס חברות כללי של 24% בשנת 2017 ו-23% בשנת 2018.

  כמו כן, אושרה ההצעה להטיל מס בשיעור של 1% על בעלי שלוש דירות ויותר עד לתקרת מס של 18 אלף ש”ח בשנה לדירה. המס יוטל על הדירה הזולה מבין השלוש. ההצעה שנועדה לעודד את מחזיקי הדירות למכור אותן, קובעת חבות במס למי ששיעור הבעלות שלהם על שלוש הדירות הוא 249% על כל הדירות או יותר. עוד נקבע כי מי ששווי דירותיו השניה והשלישית יחד אינו עולה על 1.15 מיליון ש”ח יהיה פטור מתשלום המס, על דירה בשווי שבין 1.15-1.4 מיליון ש”ח הפטור יפחת באופן מדורג והחל מ 1.4 מיליון ישולם מלוא המס. בנוסף, נקבע כי ישולם מענק עד לסכום של 70 אלף ש”ח, אך לא יותר מסכום מס השבח המתחייב, למי שימכור את הדירה השלישית ונוספות וכן פטור ממס על השקעה בקופת גמל מיוחדת של תמורת המכירה.

  במטרה לתמרץ את הצמיחה הכלכלית של חברות ולשפר את הכנסות נטו של מעמד הביניים, אושרו הפחתה במס חברות ושינויים במס על יחידים. מס החברות צפוי לרדת בשני אחוזים, מ- 25% ל- 23% בשתי פעימות, ובכך מדינת ישראל, בראייה בינלאומית, תהיה למדינה אטרקטיבית יותר לניהול עסקים. הפחתת מס החברות תבוצע באופן הדרגתי על פני שנתיים: בשנת 2017, יעמוד שיעור מס החברות על 24% ובשנת 2018 על- 23%. השינויים בשיעורי מס הכנסה על יחידים נועדו להקל על המעמד הנמוך והבינוני-גבוה ולהטיל מס גבוה יותר על בעלי הכנסות של כ-33 אלף ש”ח לחודש ומעלה. זאת באמצעות הזזה של מדרגות המס ושינוי בשיעורי המס החלים על הכנסות מיגיעה אישית, וכן העלאה של 1% בשיעור מס יסף החל על כל סוגי ההכנסות, מ- 2% ל- 3%, והחלתו מהסכום הכנסה שנתית של 640,000 ש”ח, במקום 800,000 ש”ח.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים