ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  חוק ההסדרים 2017-2018 – פנסיית חובה ודמי אבטלה לעצמאים

  בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 – 2018), התשע”ז 2016 (להלן: “החוק”) הוסדר נושא חיסכון וסיוע לעצמאים.

  להלן, עיקרי השינויים:

  1. חסכון פנסיוני לעצמאים

  החל מיום 1 בינואר 2017 חלה על עצמאים חובת הפקדה בשל הכנסה חייבת בהפקדה לקופת גמל לקצבה בשנת המס בשיעורים הבאים:

  1. על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק – 4.45%.
  2. על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק – 12.55%.

  השכר הממוצע במשק נכון לינואר 2017 עומד על סך של 9,673 ₪.

  התשלומים הנ”ל יופקדו בכל שנת מס, עד תום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים.

  החוק קובע מקרים בהם ישלחו התראות על ידי המרכז לגביית קנסות ובהם יוטלו קנסות על עצמאי שלא הפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה כאמור לעיל.

  חובת ההפקדה לא תחול על:

  1. עצמאי, שבתום שנת המס –

   1. טרם מלאו לו 21 שנים
   2. הוא הגיע לגיל הפרישה המוקדמת כמשמעותו בחוק גיל פרישה.
   3. טרם חלפו שישה חודשים מהמועד בו נרשם לראשונה כעוסק.
  2. עצמאי שמלאו לו 55 שנים ביום תחילתו של החוק – 1.1.2017.

  2. סכומים שיופקדו למרכיב חסכון למצב אבטלה

  מתשלומים שמפקיד עצמאי לקופת גמל לקצבה, בשנת מס ייוחס למרכיב “חיסכון למצב אבטלה” הסכום הנמוך מבין:

  1. שליש מכל תשלום שהפקיד העצמאי לקופת גמל לקצבה במצטבר,
  2. עד התקרה הנקובה בסעיף 9 (7א) (א)(2) לפקודת מס הכנסה (12,230 ₪ לשנה נכון לשנת 2016.

  הסכום צפוי להתעדכן בקרוב עבור 2017).

  3. משיכה במצב אבטלה, ופטור ממס במשיכה

  “מצב אבטלה” – מצב בו עצמאי חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו, או מצב שבו הגיע העצמאי לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה.

  המועדים והתנאים למשיכה במצב אבטלה שלא בדרך של קצבה או דרך היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי ומקופת גמל לתגמולים כפופים להסדרה על ידי שר האוצר. בהתאם משיכה במצב אבטלה תתאפשר רק עבור עצמאי שהפקיד לקופה לקצבה כאמור לעיל ובחוק, בעבור לפחות שנתיים מתוך שלוש שנות המס האחרונות שקדמו למועד המשיכה, או שנתיים לפחות מתוך ארבע שקדמו למועד תחילת החוק (1.1.2017) אילו חוק זה היה חל עליו במועדי ההפקדה.

  סכומים שמושך עצמאי מקופת גמל לקצבה במצב אבטלה ייחשבו להכנסה מעסק או ממשלח יד על ידו. עם זאת, בגין משיכת סכומים במצב אבטלה, יהיה זכאי )החל מ – 1.1.2018) העצמאי לפטור ממס בסכום שלא יעלה נכון למועד זה על 12,230 ₪ כפול מספר שנות העבודה בהם הפקיד העצמאי תשלומים לקופת גמל לקצבה, בניכוי סכומים שכבר נמשכו בפטור ממס בשל אבטלה.

  תקנות בנוגע לחישוב ודיווח הפטור צפויות להתפרסם בעתיד.

  חשוב לציין שמשיכה תוך ניצול הפטור ממס, תחשב למענק פטור ממס לעניין סעיף 9א לפקודת מס הכנסה, לפיכך עשויה לפגוע בפטור על הקצבה המזכה דרך “נוסחת הקיזוז”.

  4. הטבות נוספות

  • הטבת מס בשל הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים- עד היום, על מנת להנות מהטבת המס המרבית בשיעור5% מהכנסתו הקובעת של העצמאי, היה עליו להפקיד 7% . לאחר התיקון, עצמאי יכול להפקיד 4.5% מהכנסתו הקובעת ולקבל את הטבת המס המירבית בשיעור של4.5% .
  • יחיד שלא נוכו לו סכומים בעד רכישת ביטוח מועדף מפני אבדן כושר עבודה, יזוכה ממס בשיעור של 35% מן הסכומים שהפקיד לקופת גמל לקצבה בעבור עצמו כעמית עצמאי ולא זוכה בשלהם ממס, עד לשיעור של5% מהכנסתו מעסק או ממשלח יד עד לסכום השווה לפעמיים הסכום האמור בפסקה ( 1) להגדרת “הכנסה מזכה” שבסעיף 47 (א) (1) לפקודת מס הכנסה בניכוי הכנסתו המובטחת (נכון להיום עד לסכום של 208,800 ₪ בניכוי משכורתו המבוטחת).
  • לעניין הטבות ושינויים נוספים כדוגמת עדכון שיעורי ביטוח לאומי ראה חוק הביטוח הלאומי.

  האמור לעיל הינו תמצית בלבד של עיקרי הוראות החוק בנושא שבנדון ומטרתו מתן מידע כללי בלבד.

  המידע המחייב מפורט בהוראות החוק וכפוף להסדרים והבהרות נוספות שיפורסמו בנושא.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים