בהתאם להסכם קיבוצי כללי רב-שנתי בין לשכת התיאום וההסתדרות הכללית שנחתם לראשונה ב- 13/2/76 ומתחדש מעת לעת :

כל עובד, הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקו השתתפות, עד המקסימום האמור מטה, בהוצאות  נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

הוצאות הנסיעה יקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר לנסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה.

עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות מעסיקו בהוצאות נסיעה בגבולות הסכום הנקוב גם בעד הנסיעה הנוספת, אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני  3  תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו.

החזר הוצאות לא ישולם למי שנוסע לעבודה על חשבון המעסיק או מטעמו.

מוסע העובד לכיוון אחד בלבד (לעבודה או ממנה), יהיה זכאי עד למחצית הסכומים הנ”ל.

עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת העדרותו.

תעריפים בש”ח
נסיעות ליום תאריך
22.60 01/02/2016
26.40 01/01/2014
25.20 01/01/2012
24.40 01/01/2011
23.70 01/01/2010
22.70 01/01/2009
22.06 01/07/2008
21.56 01/01/2008
21.14 01/07/2004
20.76 01/01/2003
20.00 01/07/2002
19.05 01/01/2002
18.67 01/01/2001
18.31 01/01/2000
17.95 01/10/1999
17.51 01/03/1999