ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח – 2018

  הגבלות שימוש במזומן

  ההגבלות על השימוש במזומן על “עוסק”

  1. “עוסק” לא ייתן ולא יקבל מזומן, במסגרת “עסקו”, ב”עסקה” מעל 11,000 ₪.
  2. “עוסק” לא ייתן ולא יקבל מזומן, כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה בסכום העולה על 11,000 ₪, חריג: הלוואה הניתנת ע”י גוף פיננסי מפוקח.
  3. “עוסק” לא ייתן ולא יקבל מזומן, כמתנה, בסכום העולה על 50,000 ₪.
  4. “עוסק” לא יקבל מזומן מתייר, במסגרת “עסקו”, ב”עסקה” מעל 50,000 ₪.

  ההגדרות הרלוונטיות:

  • (א) “תשלום במזומן” – סכום המשולם או הניתן במזומן, למעט סכום הנמוך מאלה: (1) סכום בשיעור 10% ממחיר העסקה, המתנה, התרומה או ההלוואה; (2) סכום של 11,000 ₪ או 50,000 ₪, לפי העניין.
  • (ב) מיהו “עוסק”? מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ”ר. מוחרג מהגדרה זו “אדם שאינו עוסק” לרבות “עוסק” שלא במסגרת עסקו.
  • (ג) “עסקה” – מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו.
  • (ד) “מחיר העסקה” – התמורה שהצדדים לעסקה הסכימו עליה בעבור הנכס או השירות, לרבות מע”מ, מס קנייה, בלו וכן הוצאות הנלוות לעסקה שסוכמו עם מוכר הנכס או עם נותן השירות [אין זה משנה אם חלק מהתמורה שולם שלא במזומן אלא באמצעי אחר].

  ההגבלות על השימוש במזומן על עו”ד ורו”ח במסגרת מתן “שירות עסקי” ללקוח

  בנוסף על האמור בעמודה הימנית (ביחס ל”עוסק”) – עו”ד ורו”ח לא יקבלו, במסגרת מתן “שירות עסקי” ללקוח סכום במזומן:

  • מעל 11,000 ₪ – מ”עוסק”, במסגרת עסקו בלבד.
  • מעל 50,000 ₪ – מאדם שאינו “עוסק” או מ”עוסק” שלא במסגרת עסקו.

  “שירות עסקי” – כל אחת מהפעולות הבאות:

  • קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי נדל”ן.
  • קנייה או מכירה של עסק.
  • ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ני”ע ונדל”ן וכן ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי.
  • קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד.
  • הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.

  ההגבלות על השימוש במזומן על “אדם שאינו עוסק”

  1. לא יקבל מזומן ב”עסקה” מעל 50,000 ₪.
  2. לא ייתן תשלום במזומן לאדם שאינו עוסק בעבור “עסקה” כשמחיר ה”עסקה” מעל 50,000 ₪.
  3. לא ייתן במזומן ל”עוסק”, בעבור “עסקה” במהלך עסקו של העוסק, כשמחיר ה”עסקה” מעל 11,000 ₪.
  4. לא ייתן ולא יקבל מזומן, כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה בסכום העולה על 11,000 ₪.
  5. לא ייתן ולא יקבל מזומן, כמתנה, בסכום העולה על 50,000 ₪.

  הגבלות שימוש בשיקים

  ההגבלות על השימוש בשיקים על “עוסק” ועל עו”ד ורו”ח

  • לא ייתן ולא יקבל תשלום בשיק, במסגרת “עסקו”, בעבור “עסקה” שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק, כנפרע או כנסב, לפי העניין.
  • לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ות.ז. של המסב נקובים בשיק.

  קנס מנהלי – גובה הקנס ייקבע עפ”י תקנות העבירות המנהליות אשר יותקנו בקרוב.

  ההגבלות על השימוש בשיקים על מי שאינו עוסק

  • לא יקבל (מכל מקור) ולא ייתן (לאדם שאינו עוסק) תשלום בשיק בסכום העולה על 5,000 ₪ בעבור “עסקה” שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה, בלי ששמו נקוב בשיק, כנפרע או כנסב, לפי העניין.
  • לא ייתן לעוסק, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור “עסקה” שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק, כנפרע או כנסב, לפי העניין.
  • לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ות.ז. של המסב נקובים בשיק.

  קנס מנהלי – גובה הקנס ייקבע עפ”י תקנות העבירות המנהליות אשר יותקנו בקרוב.

  סנקציות להפרה

  • עיצום כספי – סכום ההפרה עד 25,000 ₪ – עיצום בשיעור של 15%, סכום הפרה בין 25,000-50,000 ₪ – עיצום בשיעור של 20%, סכום הפרה מעל 50,000 ₪ – עיצום בשיעור של 30%. חריג לעיצום/קנס: עד ליום 30/9/19 לא יוטל עיצום או קנס אלא אם כן המפר קיבל התראה בכתב וחזר.
  • פלילי – העושה מעשה מרמה (לרבות פיצול: עסקה, שכ”ע, תרומה, הלוואה או מתנה וכן רישום פרטים כוזבים במסמך), במטרה להתחמק מאחד האיסורים לעיל, דינו מאסר 3 שנים.

  תחולה וחריג

  תחולה: תחילתו של החוק ביום 1/1/19.

  • סייגים: הסכמי הלוואה ועסקאות שנכרתו לפני 1/1/19 למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או מכר של זכות שכירות.
  • חריג: ההגבלות על השימוש במזומן לא יחולו בין “קרובי משפחה”, למעט תשלום במזומן של שכר עבודה. “קרוב משפחה”: בן זוג, הורה, הורה הורה, בן/בת, אח/אחות, נכד/נכדה ובני זוג של כל אלה וכן כל אדם אחר הסמוך על שולחנו.

  דגשים – ההגבלות על השימוש במזומן ושיקים על “עוסק” ו/או על עו”ד ורו”ח

  לעניין “מחיר העסקה”, נביא 6 דגשים עם דוגמאות מתוך ה”ב 17/2018:

  דגש 1: לעניין זה אין זה משנה אם חלק מהתמורה שולם שלא במזומן אלא באמצעי אחר.

  דוג’: עסקה לרכישת פסנתר ב-50,000 ₪ שולמה באופן הבא – 40,000 ₪ באשראי ו-10,000 ₪ במזומן. מסקנה: מחיר העסקה הוא 50,000 ₪.

  דגש 2: במכירת מס’ נכסים לא יראו את המחיר המצטבר של כל הנכסים כמחיר של עסקת אחת, אלא אם כן הוסכם בין הצדדים על מכירתם בעת ובעונה אחת.

  דוג’: עסקה אחת כוללת – אדם הניגש לחנות רהיטים ורוכש מס’ פריטים יחדיו ומקבל הצעת מחיר כוללת על כל הפריטים שרכש, הרי שמחיר העסקה כולל את המחירים של כל המוצרים יחד.

  מס’ עסקאות נפרדות – לעומת זאת, במצב בו אדם מגיע מעת לעת ומבצע בכל פעם בנפרד רכישה של רהיט, כל רכישה תיחשב כעסקה נפרדת. הערה: פיצול מלאכותי ייחשב כמעשה מרמה.

  דגש 3: בעסקה מתמשכת לקבלת שירות יראו כל תשלום שיש לשלם אותו באופן תקופתי מעת לעת, כמחיר העסקה.

  דוגמה חשובה לעניין עו”ד / רו”ח: בהסכם עם עו”ד למתן שירות גלובאלי על בסיס תשלום חודשי, ייחשב כל תשלום חודשי כעסקה נפרדת. לעומת זאת, בהסכם עם עו”ד למתן שירות לעניין ספציפי או חד פעמי (כגון ליווי הסכם רכישה, טיפול בתביעה) מחיר העסקה יהיה הסך הכולל עבור אותו השירות, גם אם התמורה שולמה בתשלומים.

  דגש 4: במכר של זכות שכירות שהתמורה משולמת מעת לעת, לא לשיעורין, יראו כל תשלום שיש לשלם כמחיר העסקה.

  דגש 5: פעולה בנקאית (כגון הפקדה, משיכה, העברה והמרה של מזומן) אינה מצויה תחת ההגבלות.

  דגש 6: על עוסק לתעד (בהתאם לנדרש כתיעוד נאות בסעיף 29 לחוק) את אמצעי התקבול והתשלום.

  רוכש זכויות במקרקעין

  רוכש זכויות במקרקעין יהיה חייב, במסגרת ההצהרה על עסקת המקרקעין למנהל מיסוי מקרקעין, בסימון אחת משתי האפשרויות:

  • (1) פירוט אמצעי התשלום שבהם מועברת התמורה ידועים לי.
  • (2) פירוט אמצעי התשלום שבהם מועברת התמורה אינם ידועים לי.

  דגש 1: מילוי סעיף זה הינו חובה וניתן לסמן את אחת האופציות בלבד. דגש 2: ללא פירוט האמור לא יונפקו אישורי מיסים בגין העסקה. דגש 3: בבחירת אופציה 1 יש לפרט את הסכום המתאים ליד כל אמצעי תשלום (מזומן/העברה בנקאית (גם משכנתא)/המחאה/אחר), כך שסך הפירוט יתאים לשווי המוצהר המלא. דגש 4: ככל שבמועד ההצהרה בוצעו תשלומים או חלק מהם, יש לצרף את האסמכתאות להצהרה ב”שליחת מסמכים” במערכת המקוונת. דגש 5: בבחירת אופציה 2 ימלא הרוכש בהצהרתו את תאריך המסירה הצפויה בעסקה כך שיהיה חייב להשלים את המידע עד תום 6 חודשים ממועד מסירת החזקה במקרקעין.

  סנקציות להפרה ולהפרה חוזרת

  • עיצום כספי (ביחס ל”עוסק” בלבד) – סכום ההפרה עד 25,000 ₪ – עיצום בשיעור של 15%, סכום הפרה בין 25,000-50,000 ₪ – עיצום בשיעור של 20%, סכום הפרה מעל 50,000 ₪ – עיצום בשיעור של 30%. דוגמא לחישוב העיצום הכספי: מחיר העסקה הוא 30,000 ₪, שולם 20,000 ₪ במזומן. 20,000 ₪ פחות 3,000 ₪ (לפי חישוב הנמוך מבין 11,000 ₪ ו-30,000*10%)=17,000 ₪. סכום העיצום הכספי: 17,000*15%=2,550 ₪.
  • עיצום כספי על הפרה חוזרת – מהי הפרה חוזרת? הפרה של אותה הוראה בחוק, הוטל על המפר עיצום או קנס בגובה ההפרה הקודמת וההפרה האחרונה בוצעה תוך שנתיים מקודמתה. מה הסנקציה על הפרה חוזרת? עיצום או קנס בגובה ההפרה הקודמת + העיצום או הקנס על ההפרה האחרונה.
  • תחולת הסנקציות – עד ליום 30/9/19 לא יוטל עיצום או קנס בשל הפרה אלא אם כן המפר קיבל התראה בכתב וחזר והפר את אותה הוראה.
  • התיישנות הסנקציות – על עיצום כספי תתיישן ההפרה תוך 7 שנים מיום ביצוע ההפרה, על קנס מנהלי תתיישן ההפרה תוך 5 שנים מיום ביצוע ההפרה ועל עבירת מרמה תתיישן ההפרה תוך 5 שנים מיום ביצוע ההפרה.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים