ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  הודעה על פסילת ספרים תימסר לידיו של הנישום או תישלח בדואר רשום

  פקיד השומה חייב להודיע לנישום כי ספריו נפסלו כדי לתת לנישום הזדמנות להשמיע את טענותיו ובמידת הצורך אף לערער על החלטת פקיד השומה. סעיף 238 לפקודת מס הכנסה קובע כי הודעה תימסר לידיו של הנישום או תישלח בדואר רשום.

  סעיף 145ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ”א-1961, להלן: “פקודת מס הכנסה“) קובע כדלקמן:

  “(א)      (1)       נישום הרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, שובר קבלה, חשבונית, ספר פדיון יומי או תעוד אחר שהוא חייב לנהל על פי הוראות המנהל מכוח סעיף 130, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרשמו על פי אותן הוראות, יראו את פנקסיו כבלתי קבילים זולת אם שוכנע פקיד השומה כי היתה סיבה מספקת לאי הרישום; אדם החולק על החלטה שניתנה לפי פסקה זו רשאי לבקש מפקיד השומה כהגדרתו בסעיף 130 (יא)(2), בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה, לחזור ולעיין בה ולשנותה; דחה פקיד השומה את הבקשה לשנות את ההחלטה, כולה או חלקה, ניתן לערער על החלטתו כאילו היתה צו לפי סעיף 152(ב), ובלבד שהמועד להגשת הערעור יהיה 60 ימים מיום מתן החלטתו;”

  לאור האמור בסעיף זה, פקיד השומה חייב לשמוע את הסבריו של הנישום לעניין אי רישום התקבול. לא זו אף זו, אם דחה פקיד השומה את טענותיו, רשאי הנישום לבקש מפקיד השומה לחזור ולעיין בהחלטה ואף רשאי הוא לערער על החלטת פקיד השומה. לאור האמור, פקיד השומה חייב להודיע לנישום כי ספריו נפסלו כדי לתת לנישום הזדמנות להשמיע את טענותיו ובמידת הצורך אף לערער על החלטת פקיד השומה.

  לעניין דרך המצאת ההודעה, סעיף 238 לפקודת מס הכנסה קובע כי הודעה תימסר לידיו של הנישום או תישלח בדואר רשום:

  “(א)      הודעה ניתנת להמציאה לאדם, בין לידו ובין בדואר רשום, לפי מען עסקו או מענו הפרטי כפי שהם ידועים לאחרונה; נשלחה בדואר רשום, יראוה כהודעה שהומצאה ביום הששי שלאחר יום המשלוח, אם נשלחה לבני-אדם בישראל, או למחרת היום שבו היתה ההודעה מגיעה על–ידי הדואר בדרך הרגילה, אם נשלחה לבני–אדם שמחוץ לישראל, ולהוכחת המצאה בדרך זו דיה הוכחה שהמכתב המכיל את ההודעה נשלח כראוי ומוען כראוי.

  (ב)  הודעה שנשלחה כאמור בסעיף קטן (א) והנמען סירב לקבלה, יראוה כאילו הומצאה כדין.”

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים