ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  הדיווח המקוון למע”מ והחייבים בניהול מערכת חשבונות כפולה עפ”י הוראות ניהול ספרים

  לנוחיות הקוראים אנו מרכזים בטבלה את מחזורי העוסקים על פיהם נקבע האם הם חייבים בהנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות ניהול ספרים.

  יש לזכור כי לגבי חובת הדיווח המקוון למע”מ קיימות הוראות נוספות לסוגי עוסקים על אף שאינם חייבים בניהול מערכת חשבונות כפולה. להלן דברי הסבר לגבי כל סוגי העוסקים שחייבים בדיווח מקוון למע”מ:

  עוסקים שחייבים בדיווח מקוון למע”מ – המחזורים ודברי ההסבר תקפים לשנת המס 2015 ו-2016.

  1. בעלי מחזור של 2.5 מיליון ש”ח (לפני מע”מ) – מי שאינם חייבים בהכנת מאזן ומינוי רו”ח מבקר, ועוסקים שחייבים בהנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות).
  2. בעלי מחזור של 1.5 מיליון ש”ח (לפני מע”מ) – מי שחייב בהכנת מאזן ומינוי רו”ח מבקר (למשל חברה). אם מדובר באיחוד עוסקים – אם מתקיים הכתוב לעיל לגבי אחד החברים באיחוד.

  מלכ”רים ומוסדות כספיים – ללא שינוי במחזורים

  חייבים בדיווח מקוון על חשבוניות רכישה

  מלכ”ר שמחזורו בשנת 2014 – 20 מיליון ש”ח

  מוסד כספי שמחזורו בשנת 2014 – 4 מיליון ש”ח

  פירוט העוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונאות כפולה בשנת המס 2015 בהתאם להוראות מס הכנסה – ניהול פנקסי חשבונות

  הערות נוספות לטבלה שלעיל:

  “מחזור” על פי הוראות ניהול ספרים בתקנות מע”מ הינו אחד מאלה:

  (א) סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים – לרבות מסים עקיפים (קרי – כולל מע”מ), בשנת המס הקודמת או בשנת המס האחרונה שלגביה נערכת שומה סופית (להלן – “השנה הקובעת”), והכל לפי הסכום הגבוה, כשהוא מוכפל ב-12 ומחולק למספר חודשי פעילות העסק בשנת המס הקודמת או בשנה הקובעת, לפי הענין.

  לענין זה – “חודש” – לרבות חלק מחודש.

  (ב) לגבי נישום שפנקסיו היו בלתי קבילים בשנה הקובעת – אחד מאלה, לפי הסכום הגבוה שביניהם:

  • (1) הסכום השווה למחזור שנקבע לצורך השומה בשנה הקובעת, כשהוא מותאם לעליית המדד, מהמדד שהתפרסם בחודש הראשון של השנה הקובעת ועד למדד שהתפרסם בחודש הראשון של שנת המס הקודמת;
  • (2) הסכום האמור בסעיף קטן (א);

  (ג) לגבי נישום שלא היה לו מחזור, בשנת המס הקודמת – אחד מאלה:

  • (1) מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת, כשהוא מותאם לעליית המדד מהמדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס שלפני השנה הקודמת ועד למדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס הקודמת.
  • (2) לא היה לנישום מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת – אומדן המחזור או ההוצאות בעסק בשנת המס, לפי הגבוה ביניהם (למשל – חברה חדשה).

  לענין זה, “שומה סופית” – שומת מס הכנסה או שומת מס ערך מוסף, שנערכה לתקופה מקבילה לשנת מס, שאין עוד לגביה זכות להשגה או לערעור.

  מחזור נמדד “בשנה קובעת” תקופת 12 חודשים רצופים המסתיימת ב – 31 לאוגוסט של שנת המס שחלפה.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים