ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  הבהרות לגבי היעדרות הורה לאדם עם מוגבלות – מגזר ציבורי

  17.2.2016

   

  מספר חוזר 2/2016

  שם יחידה: רווחה

   

  הורה לאדם עם מוגבלות (פיסקה 33.253 ד’ בתקשיר) – הבהרות בנושא

  לאור פניות ושאלות אשר הופנו אלינו בנושא חוק דמי מחלת ילד (הורה לאדם עם מוגבלות), כפי שהוא בא לידי ביטוי  בפיסקה 33.253 ד’ בתקשי”ר, מצאנו לנכון להרחיב ולהבהיר בנושא זה.

  הגדרת “אדם עם מוגבלות”

  הגדרת “אדם עם מוגבלות” נקבעה בסעיף 5 ל”חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998“:

  “אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים”

  חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) התשע”ד 2013, מאפשר היעדרויות של עובד

  שהוא הורה לילד עם מוגבלות (ילד בכל גיל), לצורך סיוע אישי לילדו עם המוגבלות על חשבון ימי המחלה או החופשה שצבר, או על חשבון שעות העבודה.

  במושג “סיוע אישי” נכללים ליווי, השגחה, וכל סיוע הנדרש ממוגבלותו של הילד, ללא הגבלת גיל הילד עם המוגבלות.

  הוראות פיסקה 33.253 ד’ בתקשי”ר

  בהתאם לפיסקה 33.253 ד’ בתקשיר, עובד שהוא הורה לאדם עם מוגבלות, ועבד שנה לפחות בשירות,זכאי לזקוף עד 18 ימים, או חלקי ימים בשנה, של היעדרות בפועלע”ח תקופת המחלה שלו או ע”ח ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו, לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות כאמור, לאדם עם המוגבלות.

  אם בן זוגו של העובד הינו שכיר שלא נעדר מכוח זכאותו, או עובד עצמאי, שלא נעדר מעסקו, או אם העובד הינו הורה יחיד או שהאדם עם מוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, זכאי העובד לזקוף עד 18 ימים נוספים, או חלקי ימים, של היעדרות מתוך ימי המחלה הצבורים שלו או מתוך ימי החופש, לפי בחירתו.

  בנוסף, העובד זכאי להיעדרות של עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות לאדם עם מוגבלות, בלא ניכוי משכר עבודתוכלומר על חשבון המעביד.

  אם בן זוגו של העובד שכיר שלא נעדר מכוח זכאותו, או שבן זוגו עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו, או אם העובד הינו הורה יחיד, או שהאדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, יהיה זכאי העובד להיעדר עד 52 שעות נוספות בשנה בלא ניכוי משכרוכלומר על חשבון המעביד.

  מספר הבהרות:

  זכות זו – לזקיפת 18 ימים או חלקי ימים של היעדרות, ע”ח תקופת המחלה או החופשה, וכן הזכות להיעדר עד 52 שעות בשנה על חשבון המעביד, לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות, עומדת לכל אחד מההורים לילד עם מוגבלות.

  יודגש – שעות ההיעדרות האלה (סה”כ 52 שעות היעדרות בשנה) מוקצות לכל שנה בנפרד, ואינן ניתנות לצבירה משנה לשנה, וכמו כן, הן ניתנות לניצול אך ורק לצרכי סיוע אישי בשל מוגבלות הילד (כולל מחלה הקשורה למוגבלות) אך אינן ניתנות לשימוש לצרכים שאינם נובעים או קשורים למוגבלות הילד (למשל: מחלת ילד אשר אינה קשורה למוגבלותו).

  כמו כן, נדגיש – אם הילד עם המוגבלות צעיר מגיל 16, או כשיש לעובד ילדים נוספים ללא מוגבלות הצעירים מגיל 16, 18 הימים שלהם זכאי העובד בשנה, יכללו בתוכם גם את ימי מחלת ילד להם זכאי העובד בשנה.

  הורה אשר לו יותר מילד אחד עם מוגבלות – זכויותיו של הורה שיש לו יותר מילד אחד עם מוגבלות, תהיינה כשל הורה לילד אחד עם מוגבלות. זכויותיו לא יוכפלו בהתאם למספר הילדים עם המוגבלות שברשותו.

  ההטבות הניתנות להורה לאדם עם מוגבלותלפי חוק זה – לא יחולו, במקרה שמוגבלותו של הילד אינה קבועה והיא צפויה לחלוף בתוך 60 יום ממועד הופעתה, וכן לא צפויה לחזור על עצמה.

  הורה לאדם עם מוגבלות- אשר עובד בחלקיות מישרה – אף הוא זכאי להטבות אלה, באופן יחסי לחלקיות מישרתו.

  מי זכאי לזכויות אלה ועל מי ניתן להחיל חוק זה

  • עובד שהוא הורה לאדם עם מוגבלות, המועסק שנה לפחות בשירות.
  • עובד המועסק שנה לפחות בשירות, ושהוא אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות ובלבד שאין אדם אחר המטפל באותו אדם עם המוגבלות ואין אפוטרופוס אחר אשר ניצל זכותו בהתאם לפיסקה זו.
  • עובד שהוא הורה לאדם עם מוגבלות, במשפחת אומנה, ובלבד שהורהו הטבעי או המאמץ של האדם עם המוגבלות, לא השתמש באותם ימים או שעות, את זכאותו לזקיפה או להיעדרות מכוח אותה זכות.

  המסמכים הנדרשים לקבלת הזכויות

  על מנת שעובד יוכל לממש את זכויותיו, כהורה לאדם עם מוגבלות, יהיה עליו להמציא את המסמכים הבאים:

  1. אישור רופא– המעיד שהילד הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי בשל מוגבלותו. אישור זה יימסר ליחידת משאבי אנוש פעם אחת בלבד כשהמוגבלות קבועה, או פעם אחת בכל תקופה של שנים-עשר חודשים, אם המוגבלות אינה קבועה (אבל היא נמשכת יותר מ-60 יום)מצורפת, כנספח, המלצתנו לנוסח אפשרי של אישור רופא.
  2. הצהרת העובד– כי נעדר ביום ובשעות הרלוונטיות לשם מתן סיוע אישי כאמור (להצהרה זו יצורפו – ככל שהן רלוונטיות – הצהרות בדבר הורה במשפחת אומנה או אפוטרופוס). הצהרה זו תועבר ליחידת משאבי אנוש בתום החודש בו התקיימה ההיעדרות. מצורף, כנספח, נוסח ההצהרה שיש לצרף. 
  3. אם ההיעדרות נעשית לצרכי ליווי, סיוע או השגחה בקשר לטיפול רפואי או פארה-רפואי, יש לצרף להצהרה (שבסעיף 2) גם אישור של הגורם המטפל המעיד על היום והשעות בהן ניתן הטיפול. אישור זה יועבר ליחידת משאבי אנוש, בתום החודש בו התקיימה ההיעדרות, במצורף להצהרה על ההיעדרות.
  4. לגבי עובד שהוא אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות – יצרף העובד צו מינוי אפוטרופוס, לפי חוק הכשרות המשפטית, פעם אחת בלבד אם ניתן צו מינוי אפוטרופסות קבוע, או פעם אחת תוך תקופת אפוטרופסות קצובה, אם ניתן צו אפוטרופסות זמני.
  5. לגבי הורה במשפחת אומנה, יש לצרף אישור כי העובד הינו הורה במשפחת אומנה, שניתן ע”י המפקח הארצי על אומנה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, או מי שהוא הסמיך לכך או אישור כאמור של גוף מפעיל שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים התקשר עימו לשמש כגוף מפעיל לאומנה.

  מסמכים נוספים שהורה לאדם עם מוגבלות יצרף, במקרים בהם הוא מטפל לבדו בילד:

  על מנת שהעובד יוכל לזקוף לזכותו 18 ימים נוספים של היעדרות בפועל, במהלך השנה (מעבר ל-18 ימים להם הוא זכאי) וכן על מנת שיהיה זכאי להיעדר עד 52 שעות נוספות בשנה (מעבר ל-52 שעות להן הוא זכאי), בלא ניכוי משכרו, יהיה עליו להעביר ליחידת משאבי אנוש את המסמכים הבאים:

  1. עובד אשר בן זוגו עובד ולא נעדר מכוח זכאותו – יעביר ליחידת משאבי אנוש, הצהרה בחתימתו (חתימת העובד) כי בן זוגו לא נעדר מעבודתו לצורך מתן סיוע אישי לילדם ואין אדם אחר שניצל את זכותו לזקיפת הימים הנוספים. מצורף, כנספח, נוסח ההצהרה שיש לצרף.
  2. אם בן זוגו עצמאי שלא נעדר מעסקו או שלא חדל מעיסוק במשלוח ידו לצורך מתן סיוע אישי – ימציא העובד, בנוסף להצהרה בסעיף 1,  אישור מאחת מרשויות המס  (מהמוסד לביטוח לאומי או ממס הכנסה) על היותו רשום כעצמאי, או אישור על היותו עוסק לפי חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1976. מצורף, כנספח, נוסח ההצהרה שיש לצרף.
  3. אם האדם עם מוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית של ההורה, או שהינו הורה יחיד- יעביר ליחידת משאבי אנוש הצהרה בדבר  החזקה בלעדית של הילד  או בדבר היותו הורה יחיד. מצורף, כנספח, נוסח ההצהרה שיש לצרף.

  שימו לב,

  • לא יידרש מן העובד מידע על מוגבלותו של הילד כתנאי למימוש הזכות (ידרשו הפרטים הבאים בלבד: שמו של הילד, מספר הזהות שלו ותאריך הלידה).
  • על העובד לעדכן את יחידת משאבי אנוש, תוך זמן סביר, אם חדל לחול תנאי שעליו מעידים האישורים/המסמכים שהגיש.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים