החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח – 2018

הגבלות שימוש במזומן ההגבלות על השימוש במזומן על "עוסק" 1. "עוסק" לא ייתן ולא יקבל מזומן, במסגרת "עסקו", ב"עסקה" מעל 11,000 ₪. 2. "עוסק" לא ייתן ולא יקבל מזומן, כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה בסכום העולה על 11,000 ₪, חריג: הלוואה הניתנת ע"י גוף פיננסי מפוקח. 3. "עוסק" לא ייתן ולא יקבל מזומן, כמתנה, בסכום [...]