עובד זכאי לשכר עבודה גם עבור הפסקות עבודה קצרות ומתוכננות

עובדת שהועסקה בחברת ביפר תקשורת ישראל בע"מ המפעילה מוקדים טלפוניים, הגישה בקשה לאישור תובענה ייצוגית מהסיבה שבמשך שנים רבות המעסיקה הביאה בחשבון את זמן העבודה של נציגי השירות, המועסקים על ידה במוקדים, הן הפסקות עבודה קצרות הנמשכות בין 10 ל 20- דקות המוגדרות על ידה כהפסקות מתוכננות, והן הפסקות לא מתוכננות. החל מיום 1.1.14 המעסיקה [...]

זכאות העובדים במשק לתשלום בגין מחלה

חוק דמי מחלה, התשל"ו- 1976 מסדיר את זכאות העובדים במשק לתשלום בגין מחלה. החוק קובע בסעיף 4 כי תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה החל מהיום שבו חל עליו חוק זה ולא יותר מ 90 - [...]