היבטי מס ערך מוסף בגין עמלות שמקבל עוסק ישראלי המקדם ומשווק מוצרי בריאות בארץ לחברה אמריקאית וקיזוז תשומות ברכישת מוצרי החברה האמריקאית

. מתן שירותי ייעוץ על ידי תושב ישראל לחברה האמריקאית הוא בגדר "עסקה" בישראל החייבת במע"מ. סעיפים 30 עד 37 לחוק מס ערך מוסף מעניקים הקלות במע"מ לסוגי עסקאות שונים. ההקלות הן משני סוגים - שיעור אפס ופטור. אם ניתן השירות גם לתושב ישראל נוסף על תושב החוץ, או אם השירות לתושב החוץ ניתן בקשר [...]

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה – נקודות זיכוי להורים – “משפחה נטו”

פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה – הוראת שעה בו מוצע להגדיל בשנות המס 2017 ו -2018 את נקודות הזיכוי הניתנות להורים על מנת להגדיל הכנסה פנויה בקרב משפחות הנמצאות במעגל העבודה. במסגרת תכנית "משפחה נטו". תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס')(הוראת שעה), התשע"ז-2017 א. שם החוק המוצע תזכיר חוק לתיקון פקודת [...]

התקבלה בקשת פקיד שומה ת”א לדחות על הסף ערעורים שהגישה נגדו בעלת מאפיה – לא מיצתה את ההליכים המקדמיים הקבועים בדין

בית המשפט המחוזי דחה על הסף שני ערעורים שהגישה חברה בעלת מאפיה על החלטתו של פקיד השומה לפסול את ספריה בגין ביקורות שערך במאפיה בשנת 2015. נפסק כי החברה אינה רשאית להגיש את הערעורים בגין הביקורות, שכן לא מיצתה את ההליכים המקדמיים שהתווה המחוקק במסגרת פקודת מס הכנסה כתנאי להגשתם. התקבלה בקשת פקיד שומה ת"א [...]