אימתי מבוטלת עסקת קומבינציה לצורכי מס

ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב פסקה כי בנסיבות הערר ביטול עסקת קומבינציה על פי פסק בורר אינו יכול להיחשב גם כביטול עסקה לעניין חוק מיסוי מקרקעין. במקרה דנן המצב לא חזר לקדמותו והעסקה הכתה שורשים, אשר על כן נקבע כי בדנן אין ביטול מכירה כמשמעותו בסעיף 102 לחוק. תקציר: ו"ע 40007/14 ·           [...]

חוק הביטוח הלאומי – תיקון מס’ 183- שיעור דמי הלידה

פורסם תיקון לחוק הביטוח הלאומי הקובע את שיעור דמי הלידה המשולמים למבוטחת בחופשת לידה. על פי התיקון לחוק, דמי הלידה יחושבו על פי חלוקת שכר העובדת ב-3 החודשים הקלנדריים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקה המבוטחת לעבוד בהיותה בהיריון ב-90 או על פי חלוקת שכר העובדת ב-6 החודשים שקדמו ליום הקובע ב-180, לפי הגבוה מביניהם.

תכנית חיסכון לכל ילד

בחודש ינואר 2017 יפתח הביטוח הלאומי תכנית חיסכון אישית לכל אחד מילדיכם, עד הגיעו לגיל 18. בתכנית החיסכון יפקיד הביטוח הלאומי 50 ש"ח מדי חודש לכל ילד, בנוסף לקצבת הילדים שתמשיכו לקבל עבורו. הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק, בהתאם לבחירתכם. לנוחיותכם מובאים להלן לקט עיקרי הדברים כפי [...]

פרסום טופס 101ג’ המיועד לציבור הגמלאים

רשות המסים רואה חשיבות רבה בצורך להקל על ציבור הגמלאים (מקבלי הכנסות מקצבה) ועל כן הפיקה ופרסמה הרשות את טופס 101ג', המותאם למילוי על ידי ציבור הגמלאים. מדובר בטופס מקוצר וקל יותר למילוי וההוא מכיל את כל המידע הרלוונטי שעל הגמלאי/ת למלא בתחילת כל שנה ולשלוח למשלם הקצבה. על משלמי הקצבאות לדאוג להפצת הטופס בקרב [...]

הארכת תוקף האישורים על תיאומי מס שתוקפם פג בתום שנת 2016 עד ליום 13/3/2017

כמידי שנה תינתן ארכה לאישורים על תיאומי מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 2016, עד למועד תשלום המשכורת לחודש פברואר 2017 ולא יאוחר מיום 13/03/2017. יודגש, כי לא תינתן ארכה לאישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור ולא תינתן ארכה לתיאומי מס שאינם בגין משכורת כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993.

הקלות במס רכישה לנכים

פורסם ברשומות תיקון לתקנות מס רכישה, שנועד להקל על שיעורי מס הרכישה שלהם זכאים נכים. התיקון כולל שתי הקלות עיקריות. האחת - צירוף העיוורים לאוכלוסיית הזכאים. השנייה - יצירת חלופה נוספת שבמסגרתה תינתן לנכים אפשרות לשלב בין הפטור ממס רכישה החל על פי המדרגות הרגילות המוקנות לדירה יחידה עד לסכום של כ-1.6 מיליון ש"ח ובין [...]

מס שלוש דירות – מס ריבוי דירות אושר בוועדת הכספים

בעל דירת מגורים שברשותו עוד שתי דירות בשווי של עד 1.15 מיליון ש"ח כל אחת יהיה פטור ממס ריבוי דירות. מבין השינויים שהוועדה הכניסה לחוק: המס המקסימלי על דירה שלישית על פי מס ריבוי דירות יעמוד על 18,000 ש"ח במקום כוונת האוצר להעלותו ל-24,000 ₪, וגם זאת באופן הדרגתי ביחס לשווי הדירה החייבת במס. כמו-כן, [...]

הוראת שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.9.2017

על מנת לאפשר לבעלי המניות המהותיים בחברות בהן צבורים רווחים שלא חולקו עד למועד כניסת החוק להיערך לקראת התיקונים שחוקקו, נקבעה במסגרת חוק ההתייעלות הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו-ב(3) לפקודה הוראת השעה קובעת לתקופה קצובה, שמיום 1.1.2017 ועד ליום 30.9.2017 שיעור מס הכנסה מופחת של 25% על דיבידנד, שמקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד [...]

מחיקת בקשה למתן צו הצהרתי לפיו נוהל קיזוזי מסים הוא בטל – פסק דין משה הר שמש

בית המשפט המחוזי בירושלים מחק בקשה לפיה יינתן סעד הצהרתי המורה על בטלות הנוהל של רשות המסים, המאפשר, לטענת המבקש, לפקידי המס לערוך קיזוזי מסים מסוגים שונים, שלא בהתאם לחוק קיזוז מסים. נפסק שאין מקום לדון בבקשה לסעדים המבוקשים, שכן אין לו סכסוך או מחלוקת אישית עם רשות המסים, ובהיעדר בקשה פרטנית בשם נישום ספציפי [...]

הוכחת שימוש למגורים בדירה – פסק דין ד”ר ארנולד אהרון ואח’

ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בחיפה פסקה כי העוררים לא הוכיחו כי הדירה שימשה למגורים במובן הוראת השעה (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 בתקופה של שנתיים ימים כנדרש על פי סעיף 6א(ז) להוראת השעה. תקציר: ו"ע 55759/15 ·            בבית המשפט: ועדת הערר לפיחוק מיסוי מקרקעין בחיפה ·            לפני: כב' השופט [...]