מענק פרישה לנישום בחברה משפחתית נחשב להכנסה פטורה בידיו ולכן אין צורך לבקש פטור מפקיד השומה

מענק פרישה המשולם לחבר בחברה משפחתית אינו נחשב "מענק פרישה" לעניין תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה). טופס 161 מהווה "הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד" ולכן, מהנימוקים שלעיל, הוא אינו משמש לדיווח על מענק פרישה המשולם לחבר על ידי החברה המשפחתית. נשאלה השאלה: מנהל שהוא הנישום בחברה משפחתית שימש דירקטור בחברה בלי [...]

שינוי עוסק במע”מ בין בני זוג

ככל שלאישה אין כל פעילות עסקית אחרת, מומלץ לסגור את תיקה של האישה במרשם מע"מ, אגב פתיחת תיק לבעל. בשונה ממס הכנסה, במע"מ יכול להיות לכל אחד מבני הזוג תיק נפרד שבו מדווחת פעילותו. העברת הפעילות והציוד היא עסקה חייבת לעניין מע"מ, ולפיכך חלה על האישה החובה להוציא חשבונית מס לבעלה ולדווח על המכירה. נשאלה [...]

צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשע”ז-2016

פורסם צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) לשנת המס 2017. שיעורי המקדמות החודשיות יוגדלו כך שלכל מקדמה יווסף שיעור ממנה על פי המפורט בצו. צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשע"ז 2016 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו– 180 (ב) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מצווה לאמור: 1 . (א)שיעורי המקדמות החודשיות על פי [...]

קבלת בקשה למחיקת ערעור על הסף עקב איחור ניכר בהגשת הערעורים לבית המשפט

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל בקשה למחיקת ערעור על הסף עקב איחור ניכר בהגשת הערעורים לבית המשפט. תקציר: ע"מ 7766/16 ·           בבית המשפט: המחוזי בתל אביב - יפו ·           לפני: כב' השופטת י' סרוסי ·           ניתן ביום: 28.11.2016 ·           המערער: עזרא אילן הניה ·           המשיב: מנהל מע"מ תל אביב 2     בית המשפט [...]

הליך הגילוי מרצון מסתיים ב-31 בדצמבר

נוהל הגילוי מרצון והוראות השעה שהופעלו במסגרתו, לפיהן ניתן להגיש בקשות אנונימיות ובקשות בנוהל מקוצר, יסתיים ב-31 לדצמבר 2016. בהוראות הנוהל הוכללו מספר הוראות שעה שנועדו לעודד ולהקל כניסה לתהליך, ובהן, אפשרות להגשת בקשה אנונימית וכן הגשה במסלול מקוצר במקרים שבהם ההון שלא דווח אינו עולה על שני מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה [...]

רשות המסים בדרך להסדיר את מיסוי ענף היהלומנים בישראל

רשות המסים הודיעה כי גובשו הסכמות ביחס למיסוי הענף אשר יבשילו לידי חקיקה כבר בשנת 2017, לפיהן ירשמו יהלומים בספרי היהלומן (מאזן סוף שנה לצורכי מס) לפי עקרון העלות (למעט חריגים) וירשמו בהנהלת החשבונות לפי שיטת "המלאי התמידי". כמו כן נקבעו באישור משרד המשפטים עקרונות מותאמים שנועד לאפשר לנישומים מענף היהלומים להגיש בקשות לגילוי מרצון. [...]

פקיד השומה רשאי לבדוק דוחות שנתיים והצהרות הון משנים שהתיישנו ונסגרו אך יוכל לפתוח אותן רק אם תעלה טענה פלילית נגד הנישום

נשאלה שאלה: נישום נקרא לדיון על השנים 2012-2012. כמו כן נתבקשנו לדון על הצהרת הון ליום 31/12/2011. על פי החוק, השנים 2011 ואחורה הן שנים סגורות. האם פקיד השומה רשאי למרות זאת לבדוק את השוואת ההון לתקופה של 31/12/2011-31/12/2008? תשובתי היא: פקיד השומה רשאי לבדוק ולבחון כל מידע שנמצא בידו, ובכלל זה דוחות שנתיים והצהרות [...]

דמי חבר המשולמים להסתדרות על ידי המעסיק לטובת העובדים חייבים במס שכר ובמס מעסיקים

בית המשפט העליון פסק כי יש לראות את דמי הטיפול המקצועי שמשלמת חברה בגין עובדיה להסתדרות כחלק מחישוב ה"שכר" ו"הכנסת העבודה", כמשמעם בדין, ובגינם מחויבת החברה במס שכר ובמס מעסיקים. תקציר: ע"א 3844/15 ·           בבית המשפט: העליון ·           לפני: כב' השופטים: א' רובינשטיין, ע' פוגלמן וצ' וזילברטל ·           ניתן ביום: 15.12.2016 ·           המערער: פקיד שומה [...]

שינוי במועדי הצהרה על רכישה או מכירת זכות במקרקעין/ פעולה באיגוד מקרקעין

  במסגרת חוק התכנית הכלכלית (לשנות התקציב 2017 ו-2018), תוקן סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין הקובע בין היתר את מועד חובת הגשת הצהרה למנהל מיסוי מקרקעין. התיקון קובע כי המועד להגשת הצהרה ע"י המוכר והרוכש יעמוד על 30 יום ממועד המכירה/ רכישה (במקום 40 יום). לתשומת לב הציבור המבצע עסקה של רכישה או מכירת זכות [...]

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית שורת רפורמות בתחום המס

מליאת הכנסת אישרה, כחלק מהתכנית הכלכלית ותקציב המדינה לשנת 2018-2017, שורת רפורמות בתחום המס ובהן המיסוי של בעלי חברות ארנק, חיוב חלוקת רווחים והוראת שעה מקלה בצידו, מיסוי חברי קיבוצים, הטבות לתעשיות הייטק בחוק עידוד השקעות הון, מיסוי דירה שלישית, הפחתה בשיעורי מס חברות ומס הכנסה על יחידים ועוד. מליאת הכנסת אישרה, כחלק מהתכנית הכלכלית [...]