הנה”ח שוטפת ודיווחים לרשויות

ענת דדוש רואת חשבון והמשרד שברשותה מעניק מגוון רחב של שירותי הנהלת חשבונות:

הנהלת חשבונות חד צידית – רישום הוצאות והכנסות בספר תקבולים ותשלומים כמתחייב בחוק.

הנהלת חשבונות כפולה – הכוללת התאמות בנקים, לקוחות, ספקים, כרטיסי אשראי וכו’. הנהלת חשבונות כפולה מאוד מועילה לבעל העסק כדי לדעת מה מצבו מבחינת הבנק, חובות לקוחות קיימים, חובות לספקים או חשבוניות שחסרות מספקים וכדומה.

הנהלת חשבונות גם לעוסקים פטורים – לצורך עריכת הדוחות השנתיים – משרדנו מטפל גם בעוסקים פטורים בצורה שוטפת או רק בסוף השנה לצורך הגשת הדו”ח השנתי למע”מ ולמס הכנסה.

דיווחים שוטפים לרשויות המס – על פי הנהלת החשבונות, נערכים דוחות תקופתיים בליווי תשלום/החזר למע”מ, תשלומי מקדמות למס הכנסה, תשלומים ניכויים למס הכנסה ולביטוח הלאומי.
כמו כן, משרדנו מנהל מעקב שוטף על סכום המקדמות המשולמות למס הכנסה וזאת במטרה למנוע תשלומי מס עודפים, המכבידים על תזרימי המזומנים של העסק מחד או תשלומי מס חסרים אשר יצרו חבות מס גדולה עם הגשת הדוחות השנתיים, מאידך.

מעקב אחר שלמות הוצאות והכנסות – ביקורת שמאוד חשובה לחישוב תזרים המזומנים של העסק וכדי לדעת האם העסק ברווח או בהפסד בכל תקופת דיווח וגם במצטבר מתחילת השנה. ביקורת זו נעשית באופן שוטף לבדיקה שכל ההכנסות וההוצאות אכן נרשמו בהנהלת החשבונות.
חשוב לזכור שכל הוצאה שווה כסף שכן הדבר מהווה חסכון בתשלום המס.

דוחות רווח והפסד חודשיים, רבעוניים וכו’– דוחות רווח והפסד תקופתיים ללקוח.
על פי דוחות אלה ניתן לבחון באופן שוטף את רמות הפעילות והרווחיות של העסק והם מהווים את אחד מכלי הבקרה על הפעילות העסקית.

ייעוץ וליווי – בדבר הוראות ניהול ספרי חשבונות על פי החוק.